Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020- 2025


ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ

HUYỆN UỶ PHÙ NINH

 

Số 258 -BC/HU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Phù Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2020

 

 “TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ;  PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP XÂY DỰNG HUYỆN PHÙ NINH CƠ BẢN ĐẠT HUYỆN NÔNG THÔN MỚI”

(Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII,

trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020- 2025)

Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX có ý nghĩa chính trị quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng huyện Phù Ninh phát triển bền vững.

Phần thứ nhất

KIỂM ĐIỂM 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXVIII, NHIỆM KỲ 2015- 2020

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, bên cạnh những điều kiện thuận lợi như: Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện có hiệu quả; kinh tế từng bước phát triển, các hoạt động văn hoá – xã hội được duy trì hiệu quả, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ cũng có không ít những khó khăn, thách thức, đó là: Tác động theo chiều hướng không tích cực của tình hình chính trị, kinh tế trong nước và khu vực; sự chống phá của các thế lực thù địch; nguồn vốn đầu tư tập trung bị cắt giảm; vấn đề giải quyết việc làm, thu nhập của người dân, thực hiện chính sách tiết kiệm chi, sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp còn khó khăn; môi trường, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu có thời điểm không thuận lợi, diễn biến khó lường đặc biệt là đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, công tác chỉ đạo, điều hành, giúp đỡ của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII đề ra và đạt được những kết quả quan trọng.

I. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

1. Kinh tế vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển; đời sống nhân dân được nâng lên

1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016 – 2020 ước đạt 8,75% (nhiệm kỳ trước đạt 7%) trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,86%; Công nghiệp – xây dựng tăng 11%; dịch vụ tăng 7,21%. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng, tăng 22,5 triệu đồng so với năm 2015. Các khu vực kinh tế, các ngành kinh tế đều có bước phát triển, quy mô được mở rộng, hiệu quả được nâng lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng 57,3%; dịch vụ 25,1%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản 17,6%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 8.435 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 920,6 tỷ đồng (tăng bình quân hàng năm 10,8%). Có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (mục tiêu 8 xã); 100% trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%, hộ cận nghèo 1,55%.

1.2. Ba khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XXVIII xác định được tập trung chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực

Khâu đột phá về cải cách hành chính Nhà nước của huyện được quan tâm chỉ đạo có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, đổi mới lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính từ huyện đến cơ sở. Duy trì hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xây dựng mô hình một cửa theo hướng hiện đại. Triển khai thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập khu dân cư, sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021, chỉ đạo việc sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp xã, kiện toàn sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau sáp nhập, cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư theo quy định (đã giảm 02 đơn vị sự nghiệp, giảm 02 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 16 khu dân cư). Chỉ đạo thực hiện chính sách tinh giản biên chế, điều chỉnh, cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cán bộ, công chức ở một số cơ quan, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Công tác cán bộ được coi trọng, thực hiện tốt việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức đảm bảo đúng quy trình, đã chỉ đạo thực việc hiện luân chuyển cán bộ từ huyện về xã, từ xã đến huyện, giữa các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Duy trì nền nếp việc tổ chức đối thoại giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa người dân và doanh nghiệp, giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân. Độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%.

Khâu đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm chỉ đạo, nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội được tăng cường; hạ tầng về giao thông, cấp nước sạch, thương mại – dịch vụ, hạ tầng cụm công nghiệp, mạng lưới điện, trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế, trung tâm học tập cộng đồng được cải tạo nâng cấp, đầu tư mới đã tạo nền tảng để thúc đẩy kinh tế vượt qua khó khăn, ổn định, phát triển và tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả. Thực hiện tốt công tác lập quy hoạch, huy động lồng ghép các nguồn vốn cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, cấp nước, hạ tầng văn hoá – xã hội, hạ tầng các cụm công nghiệp. Tăng cường phối hợp, triển khai hiệu quả các dự án của Trung ương, của tỉnh đầu tư trên địa bàn như: nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước quốc lộ II; trạm bơm tiêu xã Bình Bộ; xây dựng trạm biến áp 500KV tại xã Gia Thanh; nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 323H, 323G, 323D, hệ thống đường kết nối cảng Tiên Du – An Đạo, nâng cấp trụ sở UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, hội trường, trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm hội nghị huyện và một số tuyến đường quan trọng khác làm thay đổi diện mạo của huyện. Công tác xã hội hóa đầu tư được chỉ đạo tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường học đạt chuẩn, duy trì chuẩn quốc gia. Công tác quản lý quy hoạch được quan tâm chú trọng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện đạt 8.435 tỷ đồng; tỷ lệ đường giao thông nông thôn cứng hóa ước đạt 72,5%, trong đó có 70,05% quy mô mặt đường trên 5m.

Khâu đột phá về phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững, theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh trên thị trường, ưu tiên các ngành, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế. Tăng cường các biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, đầu tư, xây dựng các cụm công nghiệp; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư; ưu tiên thu hút các dự án hạ tầng cụm công nghiệp: Phú Gia, Tử Đà – An Đạo; bố trí không gian sản xuất công nghiệp hợp lý, tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, đã thu hút 35 dự án sản xuất công nghiệp với tổng vốn đầu tư 2.830 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Một số sản phẩm có thế mạnh đã mang lại giá trị kinh tế cao: Chè tăng 121,27%; xút và axit tăng 34,29%; giấy bìa các loại tăng 79,1%; phèn tăng 29,92%; gia ven tăng 27,5%;… (so năm 2015). Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp – xây dựng ước tăng bình quân 11%;

Chú trọng đẩy mạnh phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở khu vực nông thôn, phục vụ đời sống nhân dân; tiếp tục duy trì phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống và nhân cấy nghề mới.

1.3. Các ngành kinh tế đều có bước phát triển, quy mô được mở rộng, hiệu quả được nâng lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản phát triển khá toàn diện; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tích cực:

Chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm, phát huy tiềm năng lợi thế các tiểu vùng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng vật tư, thuốc thú y, bảo vệ thực vật; công tác khuyến nông, phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp được chú trọng. Nâng cao chất lượng vùng chè (thay thế giống cũ), phát triển diện tích cây ăn quả (bưởi Diễn, bưởi da xanh, hồng không hạt Gia Thanh) xây dựng thương hiệu sản phẩm; rà soát trồng rừng bổ sung, độ che phủ rừng đạt 16,5% góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống dịch bệnh và cơ cấu lại đàn vật nuôi; khuyến khích phát triển chăn nuôi công nghiệp, không gây ô nhiễm môi trường, trang trại, gia trại, nuôi trồng thuỷ sản có quy mô lớn, giá trị kinh tế cao.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn (giao thông, điện, thuỷ lợi, cấp nước sạch, trường học, y tế…); Quan tâm đến cứng hóa kênh mương kết hợp giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; tỷ lệ cứng hóa ước đạt trên 15%; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, toàn huyện có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 5 xã so với Nghị quyết Đại hội), còn lại 05 xã cơ bản đã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, phong phú và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân: Hoạt động của các ngành dịch vụ thương mại, vận tải, bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển, hệ thống các chợ, bến bãi, kho tàng, cửa hàng, siêu thị cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới dịch vụ, phát triển mạnh ở thị trấn Phong Châu và các khu, cụm công nghiệp.

Hoạt động tài chính, tín dụng, ngân hàng được chú trọng và nâng cao hiệu quả: Tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài chính công, trách nhiệm của các cấp trong quản lý và điều hành ngân sách. Chỉ đạo triển khai kịp thời các chính sách thuế, các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách và khai thác có hiệu quả các nguồn thu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chính sách thuế, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 920,6 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 10,8%. Các nhiệm vụ chi được quản lý và giám sát chặt chẽ. Công tác quản lý điều hành hoạt động tiền tệ, tín dụng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Hoạt động của hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng được mở rộng, góp phần giảm nghèo và phát triển sản xuất. Làm tốt công tác thu hồi nợ; cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay trung, dài hạn và phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản xuất kinh doanh và dịch vụ, đảm bảo an sinh xã hội. Tổng nguồn vốn huy động tăng 19,2%; dư nợ tăng 22,3% (so năm 2015);

Quan hệ sản xuất được củng cố, các thành phần kinh tế được khuyến khích phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế: Chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần các Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XII “về phát triển kinh tế tư nhân”. Khuyến khích phát triển mạnh các loại hình kinh tế tư nhân, hợp tác xã, dịch vụ tổng hợp, kinh tế trang trại và liên kết các thành phần kinh tế; đa dạng về ngành nghề và hình thức hoạt động; doanh nghiệp cổ phần trở thành tổ chức sản xuất kinh doanh phổ biến, có tác dụng tích cực đến việc huy động vốn và phát triển sản xuất.

Công tác quản lý tài nguyên – môi trường; khoa học và công nghệ được quan tâm chỉ đạo: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường, thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng, khu dân cư đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả; tăng cường công tác đấu giá cấp quyền sử dụng đất; rà soát, kiểm tra chấn chỉnh việc giao đất, cấp quyền sử dụng đất và giải quyết những tồn tại về đất đai ở các xã, thị trấn; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn như: khu xử lý rác thải Trạm Thản, các công trình điện, cụm công nghiệp Tử Đà – An Đạo; các tuyến đường giao thông; tăng cường quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản (cát, sỏi, đất san nền); xử lý các trường hợp xây dựng công trình, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, không đúng quy định, khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được quan tâm (đạt 93,68%). Chú trọng công tác quản lý bảo vệ môi trường; thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại 10/17 xã, thị trấn; tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý ở khu dân cư tập trung nông thôn ước đạt 78,3% (ở thị trấn Phong Châu đạt 100%). 

Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đời sống; tích cực đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Xây dựng, duy trì, bảo vệ và phát triển thương hiệu chè Chùa Tà xã Tiên Phú; thương hiệu Hồng không hạt Gia Thanh; cá thính Tử Đà.

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo

Công tác giáo dục – đào tạo tiếp tục đổi mới và phát triển: Quy mô, mạng lưới trường, lớp học được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường theo hướng chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn tham gia các kỳ thi, hội thi, thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi các cấp. Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục các bậc học, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đạt mức độ 3. Thực hiện tốt công tác giáo dục nghề nghiệp, chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được thực hiện tốt; 100% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời được quan tâm có sức lan tỏa lớn. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; đến hết năm 2020 ước xây mới thêm 25 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% các trường học công lập thuộc huyện quản lý đạt chuẩn quốc gia.

Các hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin, truyền thanh được thực hiện có hiệu quả: Nâng cao công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, lễ hội mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần nâng cao dân trí, đời sống tinh thần của nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội thực hiện có hiệu quả.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm, chú trọng, huy động các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chiến thắng Chân Mộng – Trạm Thản, dự án bảo quản cấp thiết di tích khảo cổ quốc gia Xóm Rền; di sản phi vật nghề thủ công truyền thống nón lá Gia Thanh đã và đang trở thành những sản phẩm du lịch có tính đặc thù, tạo ra điểm du lịch hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đóng góp vào phát triển du lịch và kinh tế – xã hội ở địa phương, tạo được việc làm nâng cao đời sống của nhân dân địa phương nơi có di sản. Hệ thống các thiết chế văn hoá thể thao ở huyện và cơ sở được chú trọng đầu tư làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đô thị; giữ gìn và phát triển các câu lạc bộ hát Xoan trên địa bàn huyện.

Hệ thống phát thanh, truyền thanh được quan tâm, nâng cấp đầu tư mới. Cổng thông tin điện tử huyện bước đầu hoạt động có hiệu quả, làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện. Công tác quản lý Nhà nước về thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và an ninh mạng được chú trọng.

Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em được quan tâm chú trọng: Hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố, đầu tư, phát triển đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác xã hội hóa về y tế được đẩy mạnh; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên cả về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ và chăm sóc người bệnh; triển khai thực hiện thí điểm quản lý, chăm sóc toàn diện sức khỏe người dân tại các khu hành chính trọng điểm trên địa bàn huyện. Công tác y tế dự phòng được quan tâm chỉ đạo, hoạt động giám sát các bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh nguy hiểm được thực hiện thường xuyên, đặc biệt trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, kiểm soát chặt chẽ không để dịch bệnh xẩy ra trên địa bàn. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được củng cố ở các tuyến, cơ bản đáp ứng nhu cầu nhân dân. Chất lượng dân số được nâng cao, mô hình gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc được nhân rộng, khống chế tỷ lệ giới tính khi sinh. 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội đạt kết quả quan trọng: Các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo được triển khai có hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 2%, hộ cận nghèo còn 1,55%. Chương trình giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được thực hiện tích cực, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đã giải quyết được 8.548 lao động có việc làm, trong đó có 6.485 lao động có việc làm mới, xuất khẩu 1.311 lao động; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 90%. Thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 90%, tăng 5% so mục tiêu Đại hội. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.

3. Công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác nội chính, các hoạt động tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực

Tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh: Làm tốt chính sách hậu phương quân đội; tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, nền nếp, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập chiến đấu phòng thủ hoàn thành theo kế hoạch. Công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị ở các địa bàn được chú trọng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh. Hoàn thành công tác tuyển quân hàng năm, tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 đạt kết quả xuất sắc.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững và ổn định: Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc liên quan đến an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội, các mục tiêu quan trọng trên địa bàn huyện. Đấu tranh có hiệu quả với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch nhất là những quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp, chú trọng công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống các tai tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh nông thôn. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai thực hiện tốt việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ phạm pháp hình sự đạt 89,9%.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng lãng phí: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Tổ chức tốt công tác tiếp dân và đối thoại  trực tiếp với công dân; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân được chú trọng, tập trung chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài; tỷ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đạt 94,6%; tỷ lệ thi hành án dân sự đạt 91,6% số việc; trên 90% tồn tại về đất đai qua các thời kỳ đã được giải quyết. Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hoặc vi phạm trong hoạt động tố tụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức và công dân. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy về hoạt động tư pháp.

Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng được nâng cao. Tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện các biện pháp phòng ngừa, đề ra nhiều giải pháp nhằm kiểm soát việc thực thi quyền lực, quyền hạn của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, từng bước ngăn chặn, kiềm chế hành vi tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan nhà nước, chú trọng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng quy định về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản.

4. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền được nâng cao; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội được phát huy

Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thường xuyên, liên tục

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy; cụ thể hóa thành Chương trình hành động, Kế hoạch để tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Chú trọng xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy từ huyện đến cơ sở nhất là người đứng đầu có nhiều đổi mới, tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp. Đã chỉ đạo duy trì và thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền cấp huyện và cấp xã với nhân dân hàng năm, người đứng đầu cấp ủy tiếp dân hàng tháng, cấp ủy huyện tham dự các cuộc họp chi bộ ở cơ sở.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng rà soát, bổ sung đưa nội dung Nghị quyết vào việc kiểm điểm đánh giá tập thể cấp ủy, cá nhân đảng viên hàng năm, để làm rõ trách nhiệm, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện đã chỉ đạo, xác định rõ những khuyết điểm, tồn tại, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp sửa chữa khắc phục, báo cáo cấp ủy và cấp trên trực tiếp.

Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng chương trình toàn khóa và hàng năm; các tập thể, cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với chuyên đề hàng năm. Xác định khâu đột phá đó là: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ, sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; hàng năm tổ chức sơ kết, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua thực hiện Chỉ thị đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là sự chuyển biến trong việc làm theo Bác, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới; góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội: Đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của tỉnh và của huyện, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với tình hình thực tế của huyện. Làm tốt công tác định hướng tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, phòng chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhận diện, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái; kịp thời xử lý nghiêm và chấn chỉnh các thông tin sai sự thật, xấu độc, góp phần định hướng tư tưởng trong dư luận xã hội; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và tăng cường vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Công tác sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết được chú trọng, kịp thời góp phần nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác, vận dụng thực tiễn của cán bộ, đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, truyền thống địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng được quan tâm, thực hiện tốt (bổ sung và tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ huyện, lịch sử Đảng bộ các xã: Trung Giáp, Phú Mỹ, Phú Lộc). Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng tại các chi, Đảng bộ cơ sở, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo thường xuyên và đạt được nhiều kết quả tích cực: Tổ chức bộ máy cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (đã giảm 02 đơn vị sự nghiệp, giảm 02 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 16 khu dân cư). Công tác cán bộ được coi trọng, thực hiện tốt việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức đảm bảo đúng quy trình. Chỉ đạo rà soát xây dựng phương án quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 – 2020, 2020 – 2025. Trong nhiệm kỳ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo của huyện và cơ sở có nhiều thay đổi, đã kịp thời bổ sung, kiện toàn, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của huyện trong tình hình mới. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần bảo vệ Đảng, chế độ, an ninh chính trị trên địa bàn. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhất là sinh hoạt chuyên đề. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi, Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025 đảm bảo đúng quy định, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm nhất là tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ở khu dân cư, trường học, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Công tác phát triển đảng viên và chất lượng đội ngũ đảng viên được cấp ủy quan tâm hơn. Trong nhiệm kỳ, kết nạp thêm được 902 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp trên 180 đảng viên nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ huyện là 7.276 đảng viên. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm đảm bảo chặt chẽ, khách quan, dần phản ánh đúng thực tế, không chạy theo thành tích, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm đạt 83,76%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm đạt 88,3%.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, chất lượng hiệu quả được nâng lên: Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm và các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào việc thực hiện các thông báo, kết luận kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, giám sát của các tổ chức đảng, cơ quan có thẩm quyền; việc chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cùng cấp, cấp ủy cấp trên; công tác cán bộ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm của người đứng đầu; phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh công tác lãnh, chỉ đạo của các chi, đảng bộ trực thuộc trong thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, sai trái; góp phần ngăn ngừa tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm; xử lý đảng viên vi phạm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc, đúng người, đúng vi phạm. Tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình và sự thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy Đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra 14 cuộc với 76 tổ chức Đảng; giám sát 11 cuộc với 65 tổ chức Đảng; Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 126 cuộc với 630 chi bộ trong Đảng bộ cơ sở; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 tổ chức Đảng, 14 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật đã yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên kiểm điểm rút kinh nghiệm; đã thi hành kỷ luật 106 đảng viên.

Công tác Dân vận của hệ thống chính trị đã được các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo và đẩy mạnh: Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác Dân vận, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác Dân vận của chính quyền được đẩy mạnh, đã nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận của Đảng, hướng đến phục vụ vì lợi ích của dân; việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đối thoại trực tiếp với nhân dân và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều tiến bộ, phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang tiếp tục được duy trì, kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ của ngành với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tôn giáo, tín ngưỡng được chú trọng, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh về tôn giáo. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, điển hình có sức lan tỏa, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, ổn định an ninh, chính trị và xây dựng hệ thống chính trị của huyện.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả:

Hoạt động của Hội đồng nhân dân được quan tâm chỉ đạo đổi mới về nội dung, phương thức; chất lượng các kỳ họp HĐND, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được nâng lên. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và tiếp xúc cử tri; nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề quan trọng, đang được cử tri và nhân dân quan tâm; thông qua giám sát, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết.

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND các cấp, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ; chỉ đạo đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính các cấp theo tinh thần phục vụ; dành nhiều thời gian làm việc trực tiếp, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, địa phương, cơ sở. Thực hiện đồng bộ, toàn diện và có chất lượng về phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được chú trọng. Đặc biệt, trong năm 2020, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh đã quyết liệt tập trung chỉ đạo cùng các địa phương trong tỉnh phòng, chống hiệu quả đại dịch Covid-19, không để bùng phát lây lan ra cộng đồng. Thực hiện tốt đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập, đổi tên các khu dân cư trên địa bàn huyện; đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công; đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng.

Hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều chuyển biến: Chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng hoá các hình thức tập hợp lực lượng, hướng các hoạt động về cơ sở, theo chức trách nhiệm vụ của từng tổ chức gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo tổ chức Đại hội của các tổ chức chính trị xã hội theo đúng quy định. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đến năm 2020; Quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội với UBND các cấp. Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Hoạt động giám sát, phản biện ngày càng tốt hơn, có hiệu quả hơn, có trọng tâm, trọng điểm. Tỷ lệ tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên được nâng lên.

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khuyết điểm, hạn chế

–  Trong thực hiện 3 khâu đột phá: Cải cách hành chính có việc còn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, nhất là tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của một số cán bộ, công chức.

Kết quả huy động, lồng ghép các nguồn lực cho đầu tư còn hạn chế, một số công trình tiến độ đầu tư chậm, dàn chải, chưa đáp ứng yêu cầu.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển chưa vững chắc, chưa đồng đều ở một số địa phương, quy mô doanh nghiệp, sản xuất hàng hóa nông nghiệp còn nhỏ, lẻ. Sản xuất công nghiệp phần lớn là may mặc, vải bạt, gia công lắp ráp nhỏ, giá trị gia tăng thấp. Dịch vụ chất lượng cao phát triển chậm sản phẩm mang thương hiệu, khả năng cạnh tranh cao, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách chưa nhiều. Hoạt động của các làng nghề hiệu quả thấp…

– Lĩnh vực phát triển kinh tế: Có 03/10 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; kinh tế – xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; sản xuất nông nghiệp phát triển chưa thật sự bền vững. Công tác dồn đổi, tích tụ ruộng đất chưa thực hiện được, việc chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp chưa rõ nét; hoạt động của một số hợp tác xã sau khi chuyển đổi hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý đất đai, môi trường còn hạn chế, có địa phương còn để sai phạm kéo dài không xử lý giải quyết dứt điểm gây bức xúc trong nhân dân; việc điều chỉnh biến động đất đai còn chậm, nguồn thu từ  đấu giá, cấp quyền sử dụng đất còn hạn chế. Việc quản lý khai thác cát, sỏi trên sông Lô có thời điểm không kiểm soát được, tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Công tác quản lý, điều hành ngân sách của những năm đầu nhiệm kỳ còn có những sai phạm. Cơ sở hạ tầng một số địa phương còn thiếu hoặc đã xuống cấp chưa được đầu tư xây dựng. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm.

– Lĩnh vực văn hoá – xã hội: Việc duy trì và nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia chưa được thực hiện thường xuyên. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa – xã hội trên một số lĩnh vực còn hạn chế : tôn giáo, tín ngưỡng, hạ tầng viễn thông, quảng cáo, internet…

– Lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Tình hình trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn có thời điểm còn diễn biến phức tạp, khó lường. Tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông tuy có giảm song không bền vững; công tác thi hành án dân sự một số vụ việc để tồn đọng kéo dài. Công tác tuyên truyền giáo dục và phổ biến pháp luật còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các lực lượng, các cơ quan chức năng trong việc nắm tình hình, xử lý các vấn đề về an ninh trật tự ở cơ sở có việc chưa kịp thời, chưa chặt chẽ.

– Lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị:

Việc cụ thể hoá Nghị quyết và định hướng lãnh đạo ở một số cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở còn chung chung, chưa sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề hàng năm ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, kết quả “làm theo” chưa rõ nét. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có việc chưa kịp thời, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở một số lĩnh vực chưa dứt điểm. Công tác phối hợp, chỉ đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc có lúc, có việc còn lúng túng, bị động.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chưa cao. Công tác phát triển đảng viên ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được coi trọng cả về số lượng và chất lượng; phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Việc thực hiện Quy chế làm việc, chế độ, nền nếp sinh hoạt của cấp uỷ từ huyện đến cơ sở có lúc, có thời điểm chưa thực sự nghiêm túc, chưa dân chủ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên còn có những hạn chế; việc đánh giá phân loại, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên có lúc, có thời điểm chưa chính xác, còn có biểu hiện nể nang né tránh trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình.

Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra của một số Đảng bộ còn hạn chế, chưa nghiêm túc; công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát có nội dung hiệu quả chưa cao, chưa chủ động phát hiện vi phạm trong kiểm tra, giám sát.

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, giám sát của HĐND ở một số đại phương còn có biểu hiện buông lỏng dẫn đến những sai phạm của một số cán bộ công chức xã phải xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh thần, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức có lúc có việc chưa cao. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội còn hạn chế.

2. Nguyên nhân

Nguyên nhân khách quan: Quy mô kinh tế của huyện còn nhỏ, các nguồn nội lực hạn chế; hạ tầng cho phát triển kinh tế chưa đồng bộ nên thu hút đầu tư gặp khó khăn.

Một số chủ trương, chính sách mới của Nhà nước sau khi ban hành đã được sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đồng bộ, chưa có hướng dẫn kịp thời ảnh hưởng đến việc áp dụng, vận dụng và triển khai thực hiện. Đội ngũ cán bộ có sự thay đổi; nhiều vấn đề tồn tại có tính lịch sử phải tập trung giải quyết; năng lực, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn còn ở mức thấp. Tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trong huyện.

Nguyên nhân chủ quan:

Công tác nghiên cứu, dự báo tình hình chưa lường hết được những khó khăn, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XXVIII đề ra khá cao so với khả năng thực hiện; quá trình thực hiện chưa tính toán, cân đối đủ nguồn lực để thực hiện mục tiêu đề ra. Một số cấp ủy chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực; tính chiến đấu trong đấu tranh phê bình và tự phê bình ở một số cấp ủy, chi ủy chưa cao. Vai trò nêu gương của người đứng đầu  cấp ủy chính quyền có thời điểm còn hạn chế, chưa chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, chưa chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát nhất và việc đánh giá, phân loại, xếp loại đối với tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm còn hình thức, chưa sát đúng với thực tế. Công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc, phát hiện xử lý có việc chưa thường xuyên và thiếu kiên quyết.

Việc nắm bắt thông tin và bám sát cơ sở của một số phòng, ban, chuyên môn, cấp ủy, chính quyền có lúc, có việc chưa kịp thời. Công tác phối, kết hợp giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ. Một số cán bộ, công chức năng lực hạn chế, chưa đáp ứng nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc vận dụng, cụ thể hoá các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn, thậm chí thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật.

III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Đánh giá tổng quát

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng: Chỉ đạo quyết liệt thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVIII. Kinh tế tiếp tục phát triển toàn diện; sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng; lĩnh vực dịch vụ tiếp tục có nhiều chuyển biến; xây dựng nông thôn mới vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chủ động chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện; chỉ đạo thực hiện việc tiết kiệm chi để trả nợ nguồn và trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; làm tốt công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch; việc huy động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, thuỷ lợi, …), kết cấu hạ tầng trọng điểm được chú trọng hoàn thiện. Bộ mặt khu vực trung tâm huyện có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được nâng lên. Hệ thống y tế được củng cố, y tế ngoài công lập có bước phát triển, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm sâu, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp tiếp tục được nâng cao; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được đẩy mạnh theo hướng hiện đại. Trình độ chuyên môn, năng lực và trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị được tăng cường. Đó là tiền đề quan trọng để huyện Phù Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra chưa đạt theo kế hoạch. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển chưa vững chắc, chưa thu hút được những doanh nghiệp có quy mô đầu tư cao; chất lượng làng nghề đạt thấp; sản phẩm có thương hiệu chưa nhiều, chưa có sức cạnh tranh cao; việc điều hành ngân sách, công tác quản lý Nhà nước về đất đai có thời điểm không đúng quy định; một số cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng không cao, chưa phát hiện kịp thời được các vi phạm; tình hình tội phạm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, an ninh nông thôn vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Một số cấp ủy, chính quyền chậm đổi mới phong cách, lề lối làm việc; năng lực, hiệu quả lãnh đạo chưa đáp ứng yêu cầu.

2. Bài học kinh nghiệm

Một là: Phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy và chính quyền các cấp. Phát huy và mở rộng dân chủ, xây dựng mối quan hệ gắn bó, thường xuyên, chặt chẽ giữa Đảng với chính quyền và nhân dân.

Hai là: Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, thường xuyên chỉnh đốn, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, tâm huyết, trách nhiệm, có trình độ năng lực thực tiễn và có uy tín trong Đảng; đề cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; kết hợp đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Ba là: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải xác định rõ mục tiêu và có quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, nhạy bén, linh hoạt, năng động, sáng tạo; quan tâm tổng kết thực tiễn, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, đánh giá đúng thực trạng và các lợi thế của huyện để tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề thực tiễn phát sinh; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế – xã hội huyện phát triển.

Bốn là: Vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, cụ thể hóa cho phù hợp thực tiễn địa phương; phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, thực hiện tốt công tác xã hội hóa, tăng cường thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững, lựa chọn đúng các khâu độ phá, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn để tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, với những biện pháp thiết thực, mạnh mẽ, đồng bộ.

Năm là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở các loại hình, quan tâm giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Gắn phát triển kinh tế, phát triển văn hóa – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Dự báo trong 5 năm tới, quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện sẽ có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước tiếp tục được ban hành và ngày càng hoàn thiện. Kinh tế từng bước ổn định và phát triển, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, môi trường đầu tư được cải thiện, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, có điều kiện tiếp nhận khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và các dòng vốn đầu tư.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế – chính trị trong nước và khu vực sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp; chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, huy động nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn; sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 tới nền kinh tế có thể còn kéo dài. Nguồn lực đầu tư của huyện hạn chế; sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm còn thấp; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh môi trường, tội phạm, tai tệ nạn xã hội diễn biến khó lường… là những khó khăn, thách thức đối với sự phát triển. Nhiệm vụ của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ mới phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy dân chủ, sáng tạo, nắm bắt thời cơ vượt qua khó khăn, thách thức; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Phương hướng chung

Tiếp tục tập trung phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành Nhà nước của chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ và sáng tạo; khai thác và sử dụng có hiệu quả những tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế – xã hội; tập trung thực hiện hai khâu đột phá “Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng” đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản đạt huyện nông thôn mới.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a. Về kinh tế

1. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 8.000 – 8.500 tỷ đồng;

2. Tổng thu ngân sách năm 2025 đạt 235 tỷ đồng;

3. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác nông, lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2025 (tính theo doanh thu giá hiện hành) trên 115 triệu đồng;

b. Về  xã hội

4. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2025 khoảng 33%.

5. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 72%; trong đó: có bằng cấp, chứng chỉ trên 37%.

6. Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm hàng năm:

– Tỷ lệ hộ nghèo 0,02 – 0,05%;

– Tỷ lệ hộ cận nghèo 0,02 – 0,03%;

7. Đến năm 2025, số bác sỹ /1 vạn dân đạt 9 bác sỹ; số gường bệnh/1 vạn dân đạt 35 giường.

8. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 92% trên dân số.

9. Về xây dựng nông thôn mới:

100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. (ít nhất 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 05-07 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu)

c. Về môi trường

10. Sử dụng nước sinh hoạt:

– Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 95%.

– Tỷ lệ dân cư thị trấn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 100%.

11. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu dân cư tập trung đến năm 2025 đạt 80%.

d. Về xây dựng Đảng

12. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trở lên đạt trên 80%.

13. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trở lên đạt trên 85%; số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 0,4% trở xuống.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả hai khâu đột phá và các nhiệm vụ cụ thể, giải pháp chủ yếu; phấn đấu kinh tế xã hội phát triển cao hơn 5 năm trước. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và nâng cao giá trị sản phẩm. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, sớm hoàn thành hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tăng cường các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Quản lý chặt chẽ các nguồn tài nguyên, khoáng sản, kiểm soát ô nhiễm môi trường trong sản xuất và sinh hoạt. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân.

2. Phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, văn hóa – thông tin – thể thao; tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, các di sản, di chỉ khảo cổ; quan tâm thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở.

3. Củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tích cực đi sâu, bám sát cơ sở trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất, năng lực, tinh thần, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính; giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về đất đai, phục vụ kịp thời cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

III. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế theo hướng phát huy tiềm năng lợi thế của huyện

Phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản huyện Phù Ninh giai đoạn 2020 – 2025; phát triển sản xuất cây lương thực theo hướng hiệu quả bền vững, quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa, chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao. Tập trung chỉ đạo dồn đổi, tích tụ ruộng đất; phát triển mở rộng diện tích trồng cây ăn quả (cây hồng Gia Thanh, cây bưởi Diễn), cây chè; áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp VietGAP và tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, giữ vững thương hiệu sản phẩm. Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn, tạo điều kiện cho kinh tế trang trại, gia trại. Làm tốt công tác thuỷ lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, thâm canh, tăng vụ đưa cơ giới hoá vào sản xuất. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ, rừng sản xuất, khuyến khích chuyển đổi rừng sản xuất thành rừng cây gỗ lớn để nâng cao giá trị và bảo vệ môi trường sinh thái.

Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được để tiến tới đạt tiêu chí xã, khu nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới gắn với đô thị hóa. Tăng cường huy động và lồng ghép các nguồn lực đầu tư, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp nông thôn; phấn đấu đến năm 2025 có 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Phù Ninh cơ bản đạt huyện nông thôn mới.

Phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường, ưu tiên phát triển công nghiệp có lợi thế:

Thực hiện tốt quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn theo định hướng phát triển công nghiệp của Trung ương, của tỉnh đến năm 2030; tổ chức bố trí không gian sản xuất công nghiệp hợp lý, phù hợp với quy hoạch của ngành, địa phương. Phối hợp triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phù Ninh; tập chung chỉ đạo hoàn thành xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Phú Gia, cụm công nghiệp Tử Đà – An Đạo, phấn đấu đến 2025 tỷ lệ lấp đầy đạt trên 70%. Tiếp tục phát triển các sản phẩm có lợi thế của huyện, thu hút các dự án, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn trong đó ưu tiên các doanh nghiệp có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đầu tư vào các lĩnh vực mới; mở rộng sản xuất để giữ vững thị trường, việc làm cho người lao động. Khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trong khu vực nông thôn. Tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; chú trọng phát triển làng nghề, làng có nghề truyền thống như: Làng nghề Chùa Tà xã Tiên Phú, trồng hoa làng Thượng xã Tiên Du, nón lá Gia Thanh, bún, bánh và dịch vụ xóm chùa xã Phú Nham… khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ngành dịch vụ: Ưu tiên phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ vận tải, cảng, kho tàng bến bãi; nhà hàng, khách sạn.. đáp ứng nhu cầu của nhân dân và thị trường; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại, dịch vụ, chú trọng các dịch vụ: Tín dụng ngân hàng, bưu chính, viễn thông, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao, du lịch.

Tăng cường đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ; đa dạng hoá nguồn vốn và các hình thức đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển thương mại, dịch vụ; Ưu tiên khu vực cảng Tiên Du, An Đạo; trung tâm huyện, các khu, cụm công nghiệp và vùng phụ cận, phát triển hệ thống chợ, nhà hàng, siêu thị trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính, tín dụng, ngân hàng: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách, chú ý các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, khai thác các nguồn thu tiềm năng; chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; phấn đấu tổng thu ngân sách năm 2025 đạt 235 tỷ đồng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công. Chi ngân sách đúng dự toán, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, cân đối giữa nhiệm vụ chi thường xuyên với chi đầu tư phát triển và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tài chính cơ sở.

Các ngân hàng và quỹ tín dụng tăng cường việc huy động và cho vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh và dịch vụ, ưu tiên các chương trình kinh tế – xã hội trọng điểm; các doanh nghiệp, dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, chính sách cho vay các đối tượng chính sách xã hội; khắc phục nợ xấu và giảm nợ.

Tập trung thực hiện khâu đột phá về xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng: Chủ động, tích cực thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là hạ tầng then chốt, tạo điều kiện để phát triển kinh tế – xã hội, ưu tiên hệ thống giao thông (trục chính, kết nối), điện, cấp nước, thuỷ lợi và hạ tầng văn hoá – xã hội, hạ tầng các cụm khu công nghiệp.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp chính quyền huyện với chủ đầu tư dự án điện trong công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ công trình; tranh thủ tối đa nguồn vốn của các bộ, ngành Trung ương để đầu tư đồng bộ hệ thống điện đảm bảo nguồn điện ổn định đồng thời phát triển hạ tầng thương mại phục vụ phát triển kinh tế xã hội và tiêu dùng nhân dân trên địa bàn huyện.

Áp dụng linh hoạt các biện pháp huy động và lồng ghép các nguồn vốn; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm và triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả công trình. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, văn hóa, thể thao. Chú trọng công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch và chuẩn bị đầu tư; chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng; xử lý hiệu quả nợ đọng xây dựng cơ bản; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ cứng hoá đường giao thông nông thôn đạt 75% trở lên (đặc biệt chú trọng các tuyến đường giao thông liên xã, trục chính bề rộng cứng hoá mặt đường đạt tối thiểu 5m trở lên).

Tăng cường củng cố quan hệ sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển: Khuyến khích phát triển mạnh các loại hình kinh tế tư nhân, hợp tác xã, dịch vụ tổng hợp, kinh tế trang trại, gia trại ở nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả chính sách về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thuận lợi cho các loại hình kinh tế phát triển, nhất là đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; các cụm, khu công nghiệp, đảm bảo môi trường nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ: Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản (cát, sỏi trên sông Lô, đất san nền, nước sạch); chú trọng công tác cấp giấy chứng nhận, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và công dân; điều chỉnh kịp thời biến động về đất đai. Chú trọng công tác quy hoạch các khu dân cư, đô thị, thị trấn, thị tứ, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn lực đất đai, gắn với giải quyết các tồn tại về đất đai. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản. Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa, kiểm soát và giải quyết kịp thời các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Nhân rộng mô hình thu gom và xử lý rác thải ở nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu dân cư tập trung đạt 80% trở lên.

Chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất, tập trung vào các lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi, xử lý môi trường, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an ninh mạng.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – xã hội

Tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ giáo dục – đào tạo: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về giáo dục và đào tạo. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; quản lý chặt chẽ việc thu, chi các loại quỹ trong nhà trường. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy và học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; phòng chống bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội trong trường học. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, huy động các nguồn lực để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các bậc học, chất lượng của các trung tâm học tập cộng đồng, chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn và duy trì chuẩn quốc gia đạt 100%.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng, hoàn thiện mạng lưới y tế; thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; chú trọng công tác y tế dự phòng; làm tốt công tác xã hội hoá các hoạt động y tế. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Nâng cao trình độ, chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và y đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ y, bác sỹ trong chăm sóc, phục vụ người bệnh Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm, có biện pháp xử lý kịp thời, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội trong việc thực hiện bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, đảm bảo các quyền của trẻ em.

Đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hoá, nâng cao chất lượng thông tin – thể thao: Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về văn hoá thông tin. Tăng cường xây dựng, nâng cấp và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá huyện và cơ sở. Tăng cường tuyên truyền, vận động và có những giải pháp hợp lý để thực hiện đa dạng các hình thức huy động các nguồn vốn xã hội hóa và sự tham gia công sức của cộng đồng trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; thực hiện hiệu quả dự án bảo quản cấp thiết di tích khảo cổ quốc gia Xóm Rền. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; thực hiện tốt nếp sống văn hoá văn minh, tiến bộ, nhất là trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội. Thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; chú trọng văn hoá công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với cải cách hành chính. Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông; nâng cao chất lượng công tác phát thanh, truyền thanh, tin bài, Cổng thông tin điện tử.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phong trào thể dục thể thao, văn nghệ quần chúng; chú trọng những môn thể thao mũi nhọn, có thế mạnh của huyện. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá, tích cực xã hội hoá các hoạt động văn hoá thể thao và du lịch.

Giải quyết tốt các vấn đề lao động, việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội: Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ cấu đào tạo gắn với yêu cầu của thị trường lao động, mở rộng các hình thức đào tạo nghề; chú trọng đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, tạo cơ hội cho mọi người có việc làm và thu nhập ổn định. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 72%; trong đó: có bằng cấp, chứng chỉ trên 37%. Kịp thời giải quyết các tranh chấp lao động theo đúng quy định, chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng quy định. Gắn kết chặt chẽ chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo tiếp cận các chính sách trợ giúp về pháp lý, đất đai, vay vốn tín dụng, dạy nghề, khuyến công, khuyến nông, tiêu thụ sản phẩm… phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên làm giàu, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,9% và hộ cận nghèo dưới 1,7%. Tăng cường công tác quản lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện tốt chế độ, chính sách theo quy định.

3. Tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí

Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo  an ninh – quốc phòng: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Củng cố nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; làm tốt công tác tuyển quân hàng năm và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng vũ trang trong giai đoạn hiện nay, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ, các phương án tác chiến trị an; diễn tập phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý; tai tệ nạn xã hội; giải quyết tốt các vấn đề về tôn giáo. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng và bảo vệ bí mật nhà nước. Thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự.

 Đẩy mạnh các hoạt động tư pháp, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hoà giải; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan khối nội chính trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo giải quyết các vụ án đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra sai phạm; xử lý nghiêm, kịp thời những tổ chức, cá nhân có vi phạm. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trong phát hiện và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

4. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng lãng phí, lối sống cơ hội, thực dụng, nói không đi đôi với làm. Thực hiện tốt quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc.

Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của cấp uỷ Đảng các cấp bằng nhiều hình thức phù hợp, coi trọng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện bảo đảm tính khả thi và sát với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; cập nhật kiến thức mới. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; dự báo, nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời xử lý thông tin và định hướng dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của nhân dân, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh, đảm bảo thống nhất tư tưởng trong Đảng và đồng thuận xã hội. Xây dựng và phát huy hiệu quả liên kết các trang fanpage của tỉnh, của huyện. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đấu tranh phản bác có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội.

Tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong sạch vững mạnh, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chức từ huyên đến cơ sở: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của huyện. Đổi mới việc đánh giá, tuyển chọn, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, có bản lĩnh chính trị, có tư duy đổi mới, sâu sát cơ sở, có phẩm chất đạo đức, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển, điều động cán bộ gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và kiện toàn bộ máy. Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, đảng viên, công chức. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đồng chí cấp ủy viên các cấp đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới; kịp thời phát hiện và kiên quyết sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo quy định.

Thực hiện tốt quy chế làm việc; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp uỷ Đảng, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp huyện và cấp cơ sở.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ huyện đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện về công tác kiểm tra, giám sát; thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chính đốn Đảng. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng và Uỷ ban kiểm tra các cấp. Chủ động tiến hành công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và toàn diện. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng và quy chế làm việc; chương trình, kế hoạch của cấp uỷ hàng năm và cả nhiệm kỳ; trọng tâm là kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình; kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn ngừa cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức  chính trị – xã hội các cấp trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền; chú ý bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực cho cán bộ làm công tác kiểm tra và hướng dẫn tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng theo quy định.

Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Dân vận trong tình hình mới: Chỉ đạo thực hiện tốt các Kết luận, Nghị quyết của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác dân vận. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác vận động quần chúng, công tác tôn giáo đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền hướng đến phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Chủ động nắm bắt tình hình, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nâng cao chất lượng đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân và giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc, vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở; tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội.

5. Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân  các cấp: Nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, chất lượng các kỳ họp đặc biệt là việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giám sát của Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân, công tác tiếp xúc cử tri; theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện lời hứa của lãnh đạo các phòng, ban, ngành về việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát và những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của Uỷ ban nhân dân các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng  nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở: Đổi mới phong cách lề lối làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở

Quyết liệt chỉ đạo thực hiện cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính; thường xuyên kiến nghị với cấp trên trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính đã được công bố theo hướng đơn giản hóa quy trình, hồ sơ; mỗi thủ tục hành chính yêu cầu rút ngắn tối đa thời gian giải quyết, nhằm thuận tiện cho người người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư. Xây dựng, nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ. Phấn đấu đến hết năm 2025 mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt trên 90%.

Nâng cao trách nhiệm, năng lực trong công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy quản lý nhà nước trước hết là người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt có ý thức trách nhiệm và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, tranh thủ sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các cơ quan Nhà nước cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội

Tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các lĩnh vực công tác theo hướng rõ chức năng, nhiệm vụ, hướng về cơ sở. Tập trung nắm tình hình tư tưởng, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đổi mới công tác chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, chất lượng tổ chức hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; khắc phục tính hành chính trong hoạt động; tăng tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên; xây dựng các tổ chức trong sạch, vững mạnh. Vận động đoàn viên, hội viên tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Phát huy tính độc lập, chủ động của từng tổ chức trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đồng thời giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, phát huy những thành tựu đã đạt được, tăng cường đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, trách nhiệm; nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng huyện Phù Ninh giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

 

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

   BÍ THƯ

 

 

 

    Nguyễn Thị Tố Uyên

Chi tiết văn kiện: 258 BCCT_Dai hoi khoa XXIX_2020-2025_BAN CHINH THUC (1).doc

BIEU TONG HOP CHI TIEU 2015 – 2020 PHUONG HUONG 2020 2025.doc

 

 

 

 

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020- 2025❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020- 2025” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020- 2025” được đăng bởi vào ngày 2022-06-24 16:12:08. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền