Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2021

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị tổng kết Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị được xây dựng trên cơ sở rà soát, đánh giá những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng XHHT giai đoạn vừa qua cũng như cập nhật những yêu cầu mới về giáo dục và đào tạo trong bối cảnh hiện nay để đưa ra những chỉ đạo mang tính quy phạm pháp luật cao, kịp thời, đúng và trúng về các vấn đề trọng tâm trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT vì sự học của quốc gia, dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới.

Đặc biệt, Việt Nam đang tiến vào thập kỷ thứ 3 của thế kỷ XXI là thập kỷ của nền kinh tế tri thức, của thời đại số, của kỷ nguyên số, của yêu cầu phát triển con người và chia sẻ tri thức. Bối cảnh này vừa mang lại những lợi thế lớn đối với việc đa dạng hóa các cơ hội học tập cho người dân; đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức đối với giáo dục và đào tạo…

Bên cạnh đó, các yếu tố an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu… dự báo diễn biến khó lường, ngày càng tác động, ảnh hưởng đời sống. Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực, kéo dài đặt ra nhu cầu không chỉ vượt qua khó khăn thách thức mà còn chủ động tích cực trước yêu cầu đỏi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước, mà ở đó, học tập suốt đời phải là chìa khóa của giải pháp.

Đứng trước bối cảnh thực tiễn trên, Chỉ thị 14/CT-TTg này 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã tập trung vào chỉ đạo các nội dung nhằm khắc phục những bất cập trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020, gồm: Nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập còn hạn chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với yêu cầu công việc, vị trí việc làm, chức danh mà cán bộ, công chức đảm nhiệm; các hoạt động học tập suốt đời ở ngoài nhà trường chưa đa dạng, phong phú và điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn nên chưa đáp ứng nhu cầu học tập của người dân chưa được coi trọng đúng mức; việc học tập và ý thức tự học trong nhân dân chưa cao; công tác đào tạo nghề cho công nhân, lao động nông thôn, bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên và người lao động; một bộ phận người dân còn tái mù chữ; chất lượng công tác đào tạo từ xa chưa cao.

Chỉ thị 14/CT-TTg coi việc thúc đẩy việc học tập của người lớn như một giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng nhân lực tại chỗ đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức, làn sóng hội nhập và toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Đặc biệt, chuyển đổi số trong giáo dục được xem là một nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu để triển khai hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, Ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị nhằm tiếp tục triển khai một cách có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay vì một nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế tri thức, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc biệt Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể:

1. Kiện toàn bộ phận chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 các cấp ở địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư ban hành theo Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chỉ đạo thực hiện việc đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập trong xã hội một cách thiết thực, hiệu quả. Chủ động đăng ký, lựa chọn và đề xuất các thành phố trực thuộc tham gia mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc điều hành.

3. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên; rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng, đặc biệt là các trung tâm học tập cộng đồng ở các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Có chính sách thu hút, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào công tác xóa mù chữ; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ giáo dục cho người dân tộc thiểu số và miền núi sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức và tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức theo dõi công tác dân tộc và công tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

5. Xây dựng và phát triển các mô hình học tập, ngành nghề đào tạo, các nghề đặc thù cần học tập suốt đời đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp quy hoạch của từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến năm 2030.

6. Cân đối và bố trí ngân sách địa phương đảm bảo cho công tác kiểm tra, đánh giá, công nhận các mô hình học tập; huy động thêm các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các đề án, dự án, chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7. Chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về vai trò, vị trí quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đưa nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể vào nội dung đánh giá thi đua hằng nằm.

Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về ‘Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” đã được Chính phủ chỉ đạo triển khai một cách nghiêm túc, phân công trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, Ngành, UBND các tỉnh, thành phố. Làm sao để Chỉ thị của Thủ tướng đi vào cuộc sống, cho khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập không chỉ là câu nói cửa miệng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và sự tâm huyết của đội ngũ những người làm giáo dục, khuyến học….

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2021❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2021” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2021 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2021” được đăng bởi vào ngày 2022-07-06 04:41:09. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền