Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV – Đơn vị bầu cử số 1

1. Trong chương trình hành động, đồng chí Nguyễn Thúy Anh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh: Với kinh nghiệm, kiến thức tích lũy được trong quá trình làm việc tại Văn phòng Quốc hội và hai nhiệm kỳ làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH); với năng lực, trình độ, lòng nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, nếu được cử tri tỉnh Phú Thọ tín nhiệm, bầu làm ĐBQH khóa XV, sẽ cố gắng hết sức mình hoàn thành trách nhiệm của ĐBQH được cử tri giao phó, theo quy định của pháp luật trên mọi cương vị được phân công.

Thứ nhất, giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri, tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri để lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri; tham gia các hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH; phản ánh, đề đạt những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chú trọng việc tổ chức các hoạt động tham vấn lắng nghe ý kiến cử tri, các chuyên gia, nhà khoa; thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận và xem xét các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật. Luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Thứ hai, tham gia cùng các các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong công tác lập pháp: Làm tốt công tác xây dựng pháp luật theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng, chú trọng khâu tổ chức thực thi;  tham gia tích cực vào việc thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013; quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các nội dung: Tiếp tục hoàn thiện thị trường lao động theo hướng đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, thống nhất, hội nhập, hướng đến việc làm bền vững, nâng cao chất lượng lao động; quan tâm hơn nữa lao động khu vực phi chính thức, lao động nông thôn, lao động trong một số ngành nghề mới gắn với những tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tăng độ bao phủ BHXH, BHTN; hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm tăng cường vai trò của y tế cơ sở, y tế dự phòng, phòng, chống Covid-19 và các dịch bệnh nguy hiểm khác…

Tham gia một cách có hiệu quả vào công tác giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, đặc biệt các luật được Quốc hội thông qua trong nhiệm kỳ khóa XIV về các lĩnh vực lao động, việc làm, bảo vệ sức khỏe nhân dân, chính sách người có công, phòng, chống tệ nạn xã hội; việc thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế – xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; bảo hiểm y tế, thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Thứ ba, tích cực tham gia thảo luận và nâng cao chất lượng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những vấn đề về tổ chức bộ máy nhà nước; ngân sách nhà nước; chính sách tài chính, tiền tệ; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; công trình, dự án quan trọng quốc gia; chính sách dân tộc; quốc phòng, an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chú trọng đến nâng cao chất lượng tăng trưởng đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động, nhất là vùng nông thôn, các bộ phận yếu thế trong xã hội, khắc phục từng bước sự sự mất cân đối về phát triển đối với từng lĩnh vực, từng vùng, bảo đảm sự hài hòa cả trong phát triển, thụ hưởng; quan tâm cơ chế đầu tư cho xây dựng trường học, bệnh viện, trạm y tế, đường nông thôn, cung cấp nước sạch, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Thứ tư, tham gia có hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ. Cùng với các thành viên khác của Đoàn tích cực tham gia và đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan nhà nước ở trung ương và tranh thủ sự quan tâm của Trung ương để giúp Phú Thọ có các cơ chế, chính sách phù hợp, huy động các nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ đưa kinh tế phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Tiếp tục kết nối, vận động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội thiết thực tại địa phương.

Thứ năm, tham gia tích cực trong việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi chính sách, giám sát việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình dẳng giới, nhằm đảm bảo cho phụ nữ và nam giới được tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng các nguồn lực và thành quả của sự phát triển kinh tế – xã hội; phòng chống bạo lực gia đình đồng thời với việc thúc đẩy bình đẳng nam nữ trên mọi phương diện; đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em; tăng cường tiếng nói của nữ đại biểu tại nghị trường, phát huy vai trò của phụ nữ và nam giới trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

2. Trong chương trình hành động, đồng chí Cầm Hà Chung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Trong công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội sẽ cùng Đoàn ĐBQH tỉnh nghiên cứu, đề xuất góp phần cùng Quốc hội sửa đổi, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan chặt chẽ đến đời sống của nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền bình đẳng giới, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, thúc đẩy phát triển kinh tế… Trong đó, có vấn đề dân tộc nhằm tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện chính sách dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có địa bàn các huyện, các xã miền núi của tỉnh Phú Thọ.

Trong việc tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước sẽ kiến nghị với Quốc hội, các cơ quan hữu quan có chính sách, biện pháp hữu hiệu đấu tranh có hiệu quả với tham nhũng, lãng phí; bảo đảm việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên của đất nước; tập trung nguồn lực để ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để những địa phương này có điều kiện để phát triển nhanh, bền vững; hạn chế đến mức thấp nhất khoảng cách giàu nghèo; đảm bảo sự phát triển cân đối giữa các địa phương, các vùng miền trong cả nước.

Thông qua việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận tôi sẽ cố gắng tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách đã và đang được thực hiện trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với đặc thù của địa phương; góp sức cùng các cơ quan trong tỉnh tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Trong công tác giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước sẽ lắng nghe một cách chân thành, đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, nhất là những phản ánh, đánh giá đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở Trung ương để thực hiện quyền giám sát và quyền chất vấn của ĐBQH. Trong đó, tập trung vào những vấn đề mà nhân dân tỉnh Phú Thọ quan tâm để bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm, các chủ trương, chính sách hợp lòng dân được đi vào cuộc sống. Cụ thể như vấn đề về: An toàn thực phẩm; hàng giả; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; giám sát thực hiện pháp luật về đất đai để bảo đảm quyền lợi cho người có đất bị thu hồi; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, về bảo vệ môi trường; việc thực hiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Là người đại diện cho nhân dân, sẽ chủ động, tích cực gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, nhất là cử tri nơi bầu ra mình để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời, cùng Đoàn ĐBQH của tỉnh phản ánh trung thực, đầy đủ những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân tới các cơ quan có chức năng để xem xét, giải quyết; đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ các vấn đề về quốc kế dân sinh, đặc biệt là những vấn đề mà đồng bào, cử tri tỉnh ta quan tâm, mong chờ như lao động, việc làm, thu nhập, giáo dục, y tế.

3. Trong chương trình hành động, đồng chí Hà Ánh Phượng – Giáo viên Trường THPT Hương Cần, huyện Thanh Sơn cho biết: Nếu cử tri tín nhiệm sẽ cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tích cực đề xuất với Quốc hội, các cơ quan, ban, ngành hữu quan để tiếp tục đưa ra và hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học môn tiếng Anh trong các nhà trường nói riêng, chất lượng giáo dục của Việt Nam nói chung hay là việc đảm bảo chế độ, quyền lợi của giáo viên. Bên cạnh đó, tôi sẽ tiếp tục lan tỏa và chia sẻ mô hình lớp học xuyên biên giới và các phương pháp giảng dạy tích cực 4.0 với giáo viên của các trường trong và ngoài tỉnh Phú Thọ để có thể có nhiều em học sinh sớm trở thành những “công dân toàn cầu”.

Là người con dân tộc Mường sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ, phát huy giá trị truyền thống của quê mình như văn hóa cồng chiêng, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan đặc biệt trong việc giáo dục thế hệ trẻ về việc giữ gìn và bảo vệ và quảng bá với bạn bè thế giới trong và ngoài nước. Tôi đang xây dựng ý tưởng thực hiện dự án truyện song ngữ nhằm quảng bá vẻ đẹp quê mình, phát triển văn hóa đọc sách.

Bạo lực trên không gian mạng, bắt nạt qua mạng là một vấn đề phổ biến diễn ra hàng ngày hàng giờ với nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam  trong bối cảnh công nghệ 4.0 và sự phát triển rầm rộ của Internet. Theo kết quả tự khảo sát năm 2020 cho thấy có hơn 82% học sinh của tôi đã từng là nạn nhân của việc bắt nạt qua mạng dù nặng hay nhẹ. Chúng tôi đã triển khai thực hiện dự án “Phòng chống bạo lực trên không gian mạng”, đến nay dự án thu hút được 20 quốc gia và 43 trường học trên cả nước tham gia. Nếu tôi được cử tri tín nhiệm, tôi tin rằng dự án sẽ có thêm sức mạnh trong việc nâng cao tiếng nói và nhận thức của học sinh, sinh viên của tỉnh Phú Thọ nói riêng và Việt Nam nói chung về vấn đề an toàn khi sử dụng mạng.

Tích cực đề xuất với Quốc hội và các cơ quan, ban, ngành, hữu quan để tiếp tục đưa ra và hoàn thiện các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ rừng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như việc tăng cường hơn nữa những chính sách ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số; luôn xây dựng mối quan hệ với các ngành, các đoàn thể trong việc đề xuất chăm lo cho đời sống nhân dân để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cử tri.

4. Trong chương trình hành động, đồng chí Trần Minh Thảo – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng cho biết: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, sẽ tham gia đầy đủ các các phiên họp của Quốc hội, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của cử tri để phản ánh đầy đủ, trung thực với Quốc hội, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tham gia ý kiến với Quốc hội để người dân được thụ hưởng các chính sách về an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, người cao tuổi, các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, chế độ bảo hiểm y tế cho người nghèo. Trong đó, đặc biệt quan tâm tham gia ý kiến nâng chế độ đãi ngộ cho cán bộ công tác tại thôn, bản, tổ dân phố như trưởng ban mặt trận, các đoàn thể để nâng cao hiệu quả, hiệu suất làm việc của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Là một người làm công tác mặt trận, tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn và sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Hiện nay, tỷ lệ sinh viên, thanh niên thất nghiệp ngày càng tăng đã và đang trở thành một gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nếu trở thành ĐBQH, tôi kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ có các giải pháp hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên, thanh niên; thành lập Quỹ quốc gia hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại địa phương.

Là một đại biểu dân tộc trẻ tuổi, tôi nhận thức được rằng để xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri, cần phải không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, rèn luyện bản thân, gần gũi, sâu sát với nhân dân để hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

5. Trong chương trình hành động, đồng chí Bùi Thị Tuyết Nhung – Giáo viên Trường THCS Mỹ Lung, xã Mỹ Lung,  huyện Yên Lập cho biết: Nếu nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri, sẽ phát huy kiến thức và không ngừng học tập, rèn luyện để thực hiện tốt vai trò của người ĐBQH. Tham gia đầy đủ và chất lượng các phiên họp của Quốc hội góp phần tích cực vào quá trình đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả của Quốc hội. Dành nhiều thời gian, thường xuyên gắn bó giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, cử tri, lắng nghe các ý kiến của nhân dân ở nhiều lĩnh vực đề xuất với Quốc hội và các cơ quan có trách nhiệm cùng giải quyết những kiến nghị của cử tri kịp thời.

Đề xuất tiếp tục cải cách tiền lương và chế độ đãi ngộ cho giáo viên, nhất là giáo viên vùng sâu, vùng xa, miền núi, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục. Thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến với lãnh đạo các cấp, lãnh đạo ngành Giáo dục và các ngành có liên quan ở địa phương về vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường học; tiếp tục thực hiện các chế độ miễn, giảm học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức thực hành pháp luật. Rèn kỹ năng sống, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục hướng nghiệp.

Là một ứng cử viên nữ, sẽ quan tâm hơn nữa đến việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, người cao tuổi, trẻ em, vấn đề bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, nhằm tạo điều kiện giúp đỡ cho phụ nữ, người cao tuổi, trẻ em có môi trường và chất lượng sống tốt hơn.

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng những chính sách đối với phụ nữ để đạt được mục tiêu về bình đẳng giới, xây dựng các chương trình tạo công ăn việc làm, các chương trình giáo dục phục vụ cho phụ nữ để góp phần cải thiện cuộc sống và nâng cao vai trò, vị trí của chị em trong xã hội. Tích cực tham gia các chương trình chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Quan tâm hơn đến việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với những người có công với cách mạng, chăm sóc, phụng dưỡng các “Mẹ Việt Nam anh hùng”. Quan tâm đến việc thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách và chăm sóc cho người cao tuổi.

BBT

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV – Đơn vị bầu cử số 1❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV – Đơn vị bầu cử số 1” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV – Đơn vị bầu cử số 1 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV – Đơn vị bầu cử số 1” được đăng bởi vào ngày 2022-06-23 18:51:59. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền