Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 37-KL/TW của Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Phuthoportal – Ngày 30/11, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 40-Ctr/TU thực hiện Kết luận số 37-KL/TW của Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế – xã hội hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.


Theo đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện có hiệu quả Kết luận số 37-KL/TW của Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tiếp tục phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện 4 khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và phát triển du lịch. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu năm 2019 bao gồm: Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt nội dung Kết luận số 37. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt bốn khâu đột phá, phát triển khoa học – công nghệ. Tạo chuyển biến rõ nét hơn trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên và môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng niềm tin và khát vọng dân tộc.

BBT

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 37-KL/TW của Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 37-KL/TW của Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 37-KL/TW của Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 37-KL/TW của Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII” được đăng bởi vào ngày 2022-07-01 22:00:05. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền