Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945

 

 

Vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước

 

Trải qua mấy nghìn năm Lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta đã chứng minh từ thời các vua Hùng, Hai Bà Trưng, đến các thời đại kế tiếp: Đinh – Lý-  Trần- Lê…. đều dựa vào dân, lấy dân làm gốc, biết sử dụng sức mạnh của dân nên đã đánh tan các đạo quân hùng mạnh của các triều đại phong kiến phương Bắc.

 

Kế thừa tư tưởng của ông cha ta về vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân, Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò, sức mạnh vô địch của nhân dân trong sự nghiệp Cách mạng nói chung và bảo vệ an ninh trật tự nói riêng: nhân dân là gốc; đoàn kết toàn dân là nền tảng sức mạnh, là động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta khẳng định “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Vì vậy thời kỳ cách mạng nào, công tác vận động và tổ chức quần chúng làm cách mạng đều có ý nghĩa chiến lược; “sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại…”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  khẳng định một trong những bài học kinh nghiệm lớn từ thực tiễn cách mạng Việt Nam là “…sự nghiệp cách mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn ai hết, không ai chiến thắng được lực lượng đó”, “trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết toàn dân”. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) cũng xác định “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”.

 

Nhất quán quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng, phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chỉ thị số 186- CT/TW, ngày 17/2/1960 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ “Phong trào bảo vệ trị an là một cuộc vận động quần chúng rộng rãi, nhằm giáo dục quần chúng đảm đương sự nghiệp bảo vệ thành quả cách mạng và bảo vệ an toàn cho đời sống hàng ngày. Đó là hình thức tốt nhất để phát huy tính tích cực của quần chúng trong công tác đấu tranh chống kẻ địch để giữ gìn trật tự chung”. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nhấn mạnh “Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc…xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện; kết hợp lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách các cơ quan bảo vệ pháp luật với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 11/12/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, một lần nữa khẳng định sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng nhân, các đoàn thể chính trị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

 

Ra đời trong những ngày sôi sục của Cách mạng Tháng Tám, tuy còn non trẻ song lực lượng Công an đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối quần chúng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, dựa vào mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc để tuyên truyền vận động nhân dân hăng hái tham gia vào các tổ chức như: “Việt Dũng thanh niên đoàn”; “Việt nữ đoàn”; “Cảnh sát danh dự không lương”,…sát cánh cùng lực lượng Công an làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh quyết liệt với các thế lực thù địch, các loại phản động và tội phạm, bảo vệ an toàn Lễ tuyên ngôn độc lập (02/9/1945), bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ trước sự đe dọa của thù trong, giặc ngoài trong tình thế đất nước ngàn cân treo sợi tóc.

 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân, đoàn, hội kháng chiến, tham mưu cho Đảng, Chính phủ chỉ đạo, tổ chức vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động với khẩu hiệu “3 không”, nội dung phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền chiến lược. Nhân dân đã giúp đỡ lực lượng Công an đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại của địch và âm mưu “Xứ Nùng”, “Xứ Thái”, “Xứ Mường” tự trị…ở miền núi phía Bắc và lập “Nước Tây kỳ tự trị”, “Nước Nam kỳ tự trị” ở phía Nam…đỉnh cao là góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (ngày 07/5/1954), buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

 

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc hoàn toàn giải phóng bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Lực lượng Công an đã tham mưu phục vụ Đảng, Chính phủ, Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo tổ chức vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ở miền Bắc, Trung ương phát động phong trào “Bảo vệ trị an” ở ngoài xã hội và mở cuộc vận động “Bảo mật phòng gian” trong các cơ quan, xí nghiệp. Ở miền Nam Trung ương Cục miền Nam đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Bảo mật phòng gian” ở cả 3 vùng chiến lược và thành lập “Hội đồng bảo vệ an ninh xã, ấp”. Phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian” phát triển mạnh mẽ, gắn kết với phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng ở miền Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huấn thị “Phong trào bảo vệ trị an đối với nhân dân phải trở thành vườn hoa, đối với địch phải trở thành hầm chông. Phải ra sức phát động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ trị an”.

 

Sau ngày giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước (30/4/1975) lực lượng Công an đã sớm tham mưu phục vụ Đảng, Nhà nước thống nhất các phong trào, cuộc vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong toàn quốc thành phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời Công an các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, Chính quyền tổ chức, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào đã có bước phát triển khá sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, cụ thể của từng vùng, từng khu vực, từng lĩnh vực, từng địa bàn cụ thể; nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến sản xuất được nhân rộng trong toàn quốc. Phong trào đã phát huy năng lực sáng tạo của cơ sở, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, tạo chuyển biến mới về nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác an ninh, trật tự, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị của đất nước.

 

Trong 16 năm qua, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ từng bước đi vào cuộc sống, tổ chức hướng về cơ sở, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm gắn với các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

 

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Lâm Thao

 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 25/4/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về  việc thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Hằng năm, BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Lâm Thao đều chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Lâm Thao xây dựng và ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tại địa bàn các xã, thi trấn.

 

Trên cơ sở đó, các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được Cấp ủy, Chính quyền quan tâm tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, có sự kết hợp giữa phần “lễ” và phần “hội”. Nhiều hoạt động thiết thực như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tổ chức mit tinh, giao lưu gặp mặt, tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân dân về tình hình an ninh, trật tự ở địa phương; phương thức hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…. nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần xây dựng các khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT.

 

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Lâm Thao đã có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Công an cùng với ủy Ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch về thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự; đã duy trì các mô hình tự quản, tự phòng, tự  bảo vệ được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực có hiệu quả như: Tổ chức xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức tự quản về ANTT: Hiện nay trên địa bàn huyện có 151 Ban ANTT = 1354 thành viên, 1083 tổ Liên gia tự quản = 30.228 thành viên, 03 Dòng họ tự quản = 19 thành viên; mô hình“Bóng đèn an ninh tự quản”; mô hình “Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em” tại 12/12 xã, thị trấn; mô hình “liên kết bảo đảm ANTT tại Trung tâm y tế huyện Lâm Thao”; mô hình “liên kết bảo đảm ANTT tại Cụm Công nghiệp Hợp Hải- Kinh Kệ”, đặc biệt trong năm 2020 và 2021 Công an huyện Lâm Thao đã tham mưu BCĐ huyện chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình “Camera An ninh” trên địa bàn toàn huyện bằng nguồn xã hội hóa, hiện nay đã triển khai lắp đặt 102 mắt Camera tại khu vực trọng yếu của huyện và các xã, thị trấn.

 

Lực lượng an ninh cơ sở, lực lượng Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, trường học ngày càng được củng cố về số lượng và chất lượng, đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, hàng năm cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều thông tin liên quan đến an ninh trật tự có giá trị, giúp Công an điều tra giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

 

Trong những năm qua ngày 19/8 là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” luôn được Cấp ủy, Chính quyền quan tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tổ chức mit tinh, giao lưu gặp mặt để tuyên truyền về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân dân về tình hình an ninh, trật tự ở địa phương; phương thức hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…. nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần xây dựng các khu vực dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT. Nhìn chung, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nội dung và hình thức phong phú, thiết thực đã làm cho ngày 19/8 hằng năm thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, góp phần động viên nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Để ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa thiết thực, mỗi chúng ta không phân biệt già, trẻ, trai, gái, dù ở đâu, làm công việc gì đều phải có nghĩa vụ tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bằng những việc làm cụ thể:

 

Quản lý, giáo dục, động viên người thân trong gia đình; trong các tổ chức đoàn thể, gương mẫu thực hiện pháp luật, không để người thân, đoàn viên, hội viên vi phạm pháp luật; thực hiện tốt phong trào “tự quản” trong từng gia đình gắn với xây dựng “Gia đình văn hóa”.

 

Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm pháp luật. Tố giác và giúp đỡ Công an truy bắt đối tượng phạm tội, tự giác và vận động người có tàng trữ giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

 

Tích cực tham gia quản lý, giáo dục và giúp đỡ người vi phạm pháp luật ở khu dân cư cải tạo tiến bộ, hòa nhập với cộng đồng. Đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thi đua xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; xây dựng gia đình, thôn xóm lành mạnh không để xảy ra tội phạm, không có tệ nạn xã hội.

 

Thường xuyên theo dõi, giúp đỡ lực lượng Công an thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Mọi ý kiến tham gia góp ý của nhân dân đối với lực lượng Công an có thể trực tiếp trao đổi hoặc góp ý bằng văn bản, bằng thư với lãnh đạo Công an các cấp.

 

Làm tốt được những việc trên là thiết thực góp phần làm cho “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát huy được ý nghĩa; đồng thời đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện.

 

 

Công an huyện

 

 

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945” được đăng bởi vào ngày 2022-07-04 01:20:38. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền