Đoàn kết là sức mạnh

Mùa xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong thư gửi Hội nghị thành lập Ðảng đã đề nghị các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đoàn kết thống nhất lại, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng yêu nước và cách mạng giành độc lập dân tộc.

Gần 80 năm qua, kể từ khi Ðảng ra đời lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đoàn kết là đường lối chiến lược được Chủ tịch Hồ Chí Minh biến thành hành động của toàn Ðảng, toàn dân đã kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Là người cộng sản Việt Nam đầu tiên, sáng lập và lãnh đạo Ðảng ta, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã kế thừa và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin “giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức toàn thế giới đoàn kết lại” trên cơ sở truyền thống đoàn kết của dân tộc ta trong điều kiện lịch sử mới.

Trong cách mạng giải phóng dân tộc, để giải quyết mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với các thế lực ngoại xâm, giữa nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình thế giới, các nước trong phe XHCN với chủ nghĩa đế quốc, phản động, hiếu chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy độc lập tự do và hòa bình hữu nghị – lợi ích tối cao của quốc gia và mỗi con người làm mẫu số chung cho mặt trận đoàn kết dân tộc và quốc tế.

Sau khi giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðảng lãnh đạo nhân dân kháng chiến, kiến quốc thì chiến lược đoàn kết là làm sao xây dựng được mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợp rộng rãi nhân dân vào khối đại đoàn kết dân tộc bao gồm các dân tộc, giai cấp, tôn giáo, các giới, mặc dù vị trí, quyền lợi về kinh tế, xã hội của mỗi cá nhân, thành phần xã hội có khác nhau.

Ðể xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Bác Hồ khẳng định sức mạnh to lớn của nhân dân ta là lòng yêu nước, cùng hướng vào mục tiêu độc lập dân tộc và “dân giàu, nước mạnh”. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của toàn dân, hòa bình và hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc là nội dung, mục đích của đạo đức cách mạng.

Người nhiều lần khẳng định: Chủ quyền đất nước vô cùng thiêng liêng và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người là chính đáng. Bảo vệ thực hiện các quyền ấy thì toàn Ðảng, toàn dân phải đồng lòng, đồng tâm, khắc phục những điểm còn khác biệt giữa các giai cấp, tầng lớp và các thành viên trong dân tộc, đoàn kết chặt chẽ trong Ðảng, mở rộng Mặt trận Tổ quốc tập hợp các lực lượng vì lợi ích, mục tiêu chung của toàn dân.

Trong xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng, vấn đề hết sức quan trọng là phải nhận thức và giải quyết đúng đắn các mối quan hệ lợi ích giữa cá nhân – tập thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú ý tới lợi ích cá nhân và coi đó là động lực trực tiếp để kích thích tính tích cực, sáng tạo của mỗi cá nhân. Người nói một cách mộc mạc, trong cuộc sống, mỗi người đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân và gia đình mình. Nếu lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích tập thể thì không phải là cái xấu…

Ðối với cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: Mỗi người trong Ðảng phải hiểu rằng, lợi ích của cá nhân nhất định phải phục tùng lợi ích của Ðảng. Lợi ích của mỗi bộ phận nhất định phải phục tùng lợi ích lâu dài. Nếu gặp lợi ích nói chung của Ðảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân, thì phải kiên quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Ðảng. Khi cần đến tính mệnh của mình cũng phải vui lòng hy sinh cho Ðảng.

Sau hơn 20 năm đổi mới, trong điều kiện quốc tế có nhiều biến động, chúng ta tiến hành mở cửa, hội nhập trong xu thế toàn cầu hóa, đoàn kết toàn dân và xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất là yêu cầu khách quan. Chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, đẩy mạnh CNH, HÐH, chủ động hội nhập đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế, song quyền lợi của các tầng lớp dân cư có những biến đổi nhanh, sự phân hóa giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư, vùng miền ngày càng doãng ra. Người lao động, công nhân, nông dân chịu thiệt thòi hơn cả.

Mâu thuẫn xã hội nảy sinh, nhiều nơi bùng phát các cuộc đình công của công nhân, khiếu kiện của nông dân… Việc xử lý những mâu thuẫn xã hội, các nhóm người có quyền lợi khác nhau cần theo hướng phát triển các cộng đồng, có lợi cho quần chúng nhân dân lao động, tránh đẩy tới mâu thuẫn đối kháng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ nhân dân với chính quyền, với Ðảng.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy rõ: Ðoàn kết của Ðảng là chỗ dựa, là cơ sở để đoàn kết dân tộc và khối đại đoàn kết dân tộc chỉ có thể xây dựng vững chắc khi đường lối cách mạng có mục tiêu, nội dung phù hợp với nguyện vọng, quyền lợi của đại đa số nhân dân. Trong tiến trình hội nhập quốc tế rất đa dạng và phức tạp, chứa đựng những vấn đề thống nhất và đối lập, cơ hội và thách thức đan xen, tư tưởng đại đoàn kết của Bác soi đường, dẫn dắt chúng ta.

Trong quan hệ quốc tế cần thấm nhuần nguyên tắc được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ngắn gọn “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” để giữ vững độc lập tự chủ, bình đẳng và cùng có lợi, vì hòa bình, hữu nghị và phát triển, tranh thủ những thời cơ và vận hội trong quá trình xây dựng đất nước, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân các nước, kết hợp sức mạnh nội lực với ngoại lực.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sự đoàn kết thống nhất của Ðảng phải trên cơ sở thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp và dân tộc thì khối đoàn kết mới chắc chắn, cách mạng mới thành công. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trong Ðảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình; mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

Ðẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên vô cùng quan trọng. Thấm nhuần, thực hiện sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết của đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhân tố hàng đầu thúc đẩy cuộc vận động.

Ðó cũng là tiếp tục bài học lớn của công cuộc đổi mới về đoàn kết và tăng cường vai trò lãnh đạo của Ðảng về phát huy dân chủ trong Ðảng và xã hội để giải phóng lực lượng sản xuất mà căn bản nhất là giải phóng tiềm năng con người, phát triển con người và phục vụ con người, đem lại cuộc sống xứng đáng với lao động và cống hiến của mỗi người, tôn vinh sức sáng tạo của nhân dân, sức mạnh khối đoàn kết toàn dân.

PhuthoPortal (Theo Nhan dan)

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Đoàn kết là sức mạnh❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Đoàn kết là sức mạnh” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Đoàn kết là sức mạnh [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Đoàn kết là sức mạnh” được đăng bởi vào ngày 2022-06-24 11:37:13. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền