Hiệu quả từ việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn huyện đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung của Chỉ thị. Nhận thức của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về công tác dân vận được nâng lên. Chính quyền các cấp trong huyện thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, các khoản thu, chi từ ngân sách, khi triển khai các dự án, công trình đầu tư, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; việc quản lý sử dụng các loại quỹ, các khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình; các khoản huy động Nhân dân đóng góp để Nhân dân biết, Nhân dân bàn, Nhân dân kiểm tra và Nhân dân giám sát.

Vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; đặc biệt là việc tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân đối với các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 bảo đảm khoa học, thiết thực, theo hướng cầu thị, chân thành, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội của Đảng; do vậy Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp, bầu đủ số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh theo cơ cấu đề ra. Thực hiện tốt dân chủ trong công tác giới thiệu nhân sự và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đại biểu trúng cử đều đạt tỷ lệ phiếu bầu cao, không có đơn vị phải tổ chức bầu thêm, bầu lại.

Đã huy động được sự ủng hộ, vào cuộc của Nhân dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Đã tập trung huy động các nguồn lực được: 2.808.657,0 triệu đồng (nguồn lực từ ngân sách Nhà nước: 107.732,0 triệu đồng; huy động Nhân dân đóng góp: 1.693.395 triệu đồng; huy động lồng ghép từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn: 1.007.530 triệu đồng); vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn là: 179.592,9 m2 và tham gia 378 ngày công. Các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của các xã từng bước được nâng cao về số lượng và chất lượng, tính đến tháng 6/2021, có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 06 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch, đẹp; kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được đầu tư, nâng cấp. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình sản xuất, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho Nhân dân;

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện được triển khai tích cực, đến nay, huyện Tam Nông vẫn đảm bảo không có ca F0 trên địa bàn. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 được 2,3 tỷ đồng. Quỹ “Vì người nghèo” vận động được trên 3,7 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng 91 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá trên 1,9 tỷ đồng; kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm; số hộ nghèo giảm xuống còn 2,88% (giảm 5,95% so với nhiệm kỳ trước), hộ cận nghèo còn 4,64% (giảm 6,64% so với nhiệm kỳ trước), đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

 Công tác giám sát và phản biện xã hội thực hiện ngày càng có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực; trong 05 năm, Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì phối hợp thực hiện phản biện xã hội “Đề án phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Tam Nông giai đoạn 2021-2025”; tổ chức 173 cuộc kiểm tra, giám sát (cấp huyện: 17 cuộc; cấp xã: 156 cuộc), tập trung vào các nội dung như: giám sát việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn; việc công khai những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, thực hiện Bộ Luật Lao động, quản lý kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật; Luật Hôn nhân gia đình, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, bình đẳng giới, thu chi quản lý các loại quỹ. Sau giám sát có báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Chú trọng công tác tiếp dân theo định kỳ; trong 5 năm đã tổ chức 199 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; trong đó: cấp huyện tổ chức 05 hội nghị định kỳ và 23 hội nghị đột xuất; cấp xã tổ chức 92 hội nghị định kỳ và 79 hội nghị đột xuất với 9.685 lượt người dân tham gia và 1.015 lượt ý kiến đóng góp, có 1.015/1.015 lượt ý kiến đóng góp của Nhân dân đã được chủ trì hội nghị trực tiếp trả lời và phân công các cơ quan chuyên môn trả lời thỏa đáng.

Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, trong 5 năm toàn huyện nhận 2.588 đơn, trong đó: khiếu nại 21 đơn, tố cáo 36 đơn, loại khác 2.531 đơn (UBND huyện nhận 905 đơn, UBND xã, thị trấn nhận 1.683 đơn), đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 2.484 đơn, đã xem xét, giải quyết 2.453/2.484 đơn, đạt 98,7% đơn thuộc thẩm quyền. Các hoạt động về cải cách thể chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, đã chỉ đạo thực hiện niêm yết công khai, kịp thời các thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo nhanh gọn, đúng thời gian quy định. Trong 5 năm qua, trung bình bộ phận một cửa cấp huyện tiếp nhận trên 7.000 hồ sơ/năm, cấp xã tiếp nhận trên 18.000 hồ sơ/năm. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết, có kết quả trả trước và đúng hẹn đạt 99,8%. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến, giải quyết TTHC theo mức độ 3, 4 được chú trọng, 100% văn bản của các cơ quan nhà nước được chuyển, nhận trên môi trường mạng. Qua đó đã nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện, tăng năng suất và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng tới xây dựng chính quyền điện tử trêm địa bàn.

Triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 14/4/2015 của Bộ Chính trị về rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; thực hiện Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “về sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ”, huyện Tam Nông sáp nhập 12 xã thành 04 xã, sau sáp nhập còn 11 xã, 01 thị trấn (giảm 08 xã, tỷ lệ 40%); sáp nhập 44 khu dân cư thành 20 khu dân cư, sau sáp nhập còn 148 khu (giảm 24 khu, tỷ lệ 13,9%); toàn huyện giảm 04 đơn vị sự nghiệp công lập (sáp nhập 03 trường tiểu học và 03 trường trung học cơ sở thành 03 trường tiểu học và trung học cơ sở; sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề huyện thành trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –  Giáo dục thường xuyên huyện; tinh giản được 11,3% biên chế cán bộ, công chức, viên chức so với năm 2015. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng hướng dẫn việc thành lập mô hình “Dân vận khéo”, triển khai tới Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan, phòng, ban, ngành, các chi, đảng bộ cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 151 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị được công nhận hoạt động hiệu quả; trong đó: lĩnh vực kinh tế có 75 mô hình, điển hình; lĩnh vực văn hóa – xã hội có 31 mô hình; lĩnh vực quốc phòng, an ninh có 31 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới có 14 mô hình. Tiếp tục duy trì các mô hình, điển hình có hiệu quả; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến mang hiệu quả thiết thực cho phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra một số giải pháp, như sau:

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; trọng tâm là Kết luận 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X; Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kết luận 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 04-CT/TU, ngày 28/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 05/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 19-NQ/HU, ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước các cấp.

2. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính theo quy định, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử. Nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, xem đây là giải pháp cơ bản nhất và có tính quyết định trong công tác dân vận của các cơ quan nhà nước.

3. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; thường xuyên tổ chức nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

4. Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu, thực chất, thiết thực và hiệu quả; tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện phong trào thi đua bằng những kế hoạch thi đua cụ thể với các chỉ tiêu, biện pháp, mô hình phù hợp trong từng giai đoạn và sát với thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa UBND với các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong huyện; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp thường xuyên thực hiện công tác đôn đốc, nhắc nhở, giám sát, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước để kịp thời biểu dương khen thưởng những cơ quan, đơn vị thực hiện có kết quả, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, lợi dụng chức vụ quyền hạn xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của Nhân dân./.

Phan Duy Hưng – Ban Dân vận Huyện ủy

 

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Hiệu quả từ việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Hiệu quả từ việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Hiệu quả từ việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Hiệu quả từ việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông” được đăng bởi vào ngày 2022-07-07 20:32:32. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền