Hộ liền kề không ký xác nhận giáp ranh có làm được sổ đỏ?

 Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được quy định tại Khoản 2, Điều 11, Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính và Khoản 2, Điều 8, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đối, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, cụ thể như sau:

“ Điều 11. Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đẩt

2. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất 

2.2 Trường hợp trên giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất có sơ đồ thể hiện ranh giởi thửa đất nhưng khác với ranh giới thửa đất theo hiện trạng khi đo vẽ thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất phải thế hiện ranh giới theo hiện trạng và ranh giới theo giấy tờ đó. 

2.3 Trường hợp ranh giới thửa đất đang có tranh chấp thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất thể hiện đồng thời theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và theo ý kiến của các bên liên quan”.

2. 4. Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được cán bộ đo đạc, các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác định theo thực địa và theo hồ sơ thửa đất liên quan (nếu có). Đơn vị đo đạc chuyên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đẩt đã lập cho Ủy ban nhân dản cấp xã để xác nhận vắng mặt và thông báo trên loa truyền thanh của cấp xã, niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã để người sử dụng đất đến ký xác nhận. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mà nguời sử dụng đẩt không có mặt và không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến ranh giới, mốc giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã lập. 

Trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đẩt mà nguời sử dụng đất liền kề không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất đuợc xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại, người dẫn đạc ký xác nhận và ghi lý do người sử dụng đất liền kế đó không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” trong bản mô tả ranh giới, mốc giới của thửa đất. 

Đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập danh sách các trường hợp nêu trên để gửi cho UBND cấp xã biết và lưu hồ sơ đo đạc”.

Theo như câu hỏi của ông thì do mâu thuẫn cá nhân nên người sử dụng thửa đất liền kề không đồng ý ký vào bản mô tả về ranh giới thửa đất của người có yêu cầu xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Đối với trường hợp này, đề nghị ông làm đơn đề nghị hòa giải đến UBND xã nơi có đất đề nghị xem xét, giải quyết. Trường hợp chủ sử dụng đất liền kề không ký biên bản mô tả ranh giới thửa đất mà không có lý do, không có văn bản về việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại ký xác nhận theo quy định tại Mục 2. 4 nêu trên làm cơ sở thực hiện thủ tục cấp GCN cho gia đình ông theo quy định. 

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Hộ liền kề không ký xác nhận giáp ranh có làm được sổ đỏ?❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Hộ liền kề không ký xác nhận giáp ranh có làm được sổ đỏ?” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Hộ liền kề không ký xác nhận giáp ranh có làm được sổ đỏ? [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Hộ liền kề không ký xác nhận giáp ranh có làm được sổ đỏ?” được đăng bởi vào ngày 2022-07-05 00:00:37. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền