Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

PhuthoPortal – Ngày 8/2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 539/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.


Với mục đích tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác PCTN, phát huy vai trò của toàn xã hội trong đấu tranh PCTN, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành và thực hiện có hiệu quả các quy định về PCTN; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định về PCTN. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng, của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện, kịp thời xử lý hành vi tham nhũng theo đúng quy định pháp luật, ngăn chặn hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra. Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Công tác PCTN phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ.

BBT

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018” được đăng bởi vào ngày 2022-07-02 18:22:30. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền