KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022


(Phù Ninh)- ,Ủy ban nhân dân huyện phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Ninh: Nắm bắt thời cơ, đổi mới mạnh mẽ, thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022” cụ thể như sau

I. MỤC TIÊU CỦA PHONG TRÀO

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục đổi mới, nâng cao nâng cao chất lượng phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt 5 phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” ,“ Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước là “đòn bẩy” để tập trung phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành Nhà nước của chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội; nâng cao tinh thần dân chủ và sáng tạo; khai thác sử dụng có hiệu quả tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phấn đấu xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản đạt huyện nông thôn mới.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

a. Về kinh tế

* Về kinh tế:

– Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.800 tỷ đồng.

– Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 159,9 tỷ đồng.

– Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác nông, lâm nghiệp và thủy sản (tính theo doanh thu giá hiện hành) đạt 105 triệu đồng

* Về xã hội:

– Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội đạt 35%.

– Tỷ lệ lo động qua đào tạo và truyền nghề đạt 75% trong đó: có bằng cấp, chứng chỉ 40%.

– Tỷ lệ hộ nghèo 1,7%; tỷ lệ hộ cận nghèo 1,35% (giảm 0,1% so với năm 2021).

– Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,15%.

– Số bác sĩ/1 vạn dân 7 bác sĩ; số giường bệnh/1 vạn dân đạt 29 giường.

– Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 02 xã.

* Về môi trường:

– Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 98%; ở thành thị đạt 100%.

– Tỷ lệ thu gom và sử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu dân cư tập trung đạt 83-86%.

* Về xây dựng các điển hình tiên tiến:

– Có 55 điển hình tiên tiến 

 * Về thi đua, khen thưởng:

 – 100% cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức đăng ký thi đua.

 – 02 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

 – 01 cá nhân đạt Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh.

 – 30 tập thể đạt Danh hiệu TTLĐXS.

 – 20 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

– Có từ 800 đến 900 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

– Có từ 120 đến 135 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.

– Có từ 90-100 tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến.

– Có từ 100-200 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

II. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA

1. Lĩnh vực kinh tế

– Tiếp tục thi đua thực hiện tốt hai khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; triển khai, phát động các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm kinh tế giỏi, giải quyết việc làm; tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phục hồi sản xuất,…đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội và ngân sách; động viên, cổ vũ người lao động, các tổ chức kinh tế nỗ lực phấn đấu, cộng đồng trách nhiệm, khai thác tiềm năng, các thế mạnh của từng địa phương; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường; tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, sớm hoàn thành các dự án quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

– Trong hoạt động dịch vụ: Tổ chức các phong trào thi đua nhằm tiếp tục hoàn thiện mạng lưới dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng một số dự án trọng điểm; khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và các giá trị lịch sử, văn hóa của huyện; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá về nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

– Trong xây dựng nông thôn mới: Nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa, triển khai sâu rộng phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới. Huy động, lồng nghép hiệu quả các nguồn lực để phát triển đồng bộ hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

– Trong hoạt động Tài nguyên & Môi trường: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Lĩnh vực văn hóa- xã hội

– Trong hoạt động ứng dụng khoa học – công nghệ: Tổ chức tốt phong trào thi đua nhằm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và đời sống; tổ chức tốt các hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện.

– Trong giáo dục và đào tạo: Tăng cường công tác xã hội hóa phát triển hệ thống cơ sở trường, lớp học, khuyến khích các đề án liên doanh, liên kết khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, tích cực huy động các nguồn lực cho phát triển giáo dục. Đẩy mạnh tự chủ trong các trường công lập, công tác hướng nghiệp, phân luồng. Kết nối đồng bộ giữa đào tạo và giải quyết việc làm. Hỗ trợ, tạo việc cho thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đào tạo nghề; thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

– Trong hoạt động y tế: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng công tác chữa bệnh, chất lượng hoạt động của trạm y tế các xã, thị trấn; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phương tiện làm việc cho các cơ sở y tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong chuẩn đoán, điều trị bệnh. Tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm,…

Trong hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao: Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của tỉnh, của huyện. Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh, thi đua thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, chú trọng công tác xã hội hóa trong xây dựng, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thành tích cao, khai thác hiệu quả các thiết chế thể thao.

Trong hoạt động giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội: Đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc làm nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của huyện để phát triển kinh tế – xã hội. Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững đi đôi với tạo điều kiện về việc làm, tăng thu nhập. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

3. Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phòng, lề lối làm việc. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, tư duy khoa học, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, năng lực quản lý điều hành, năng động, sáng tạo, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại đáp ứng trong giai đoạn hiện nay.

4.  Lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Tiếp tục duy trì hiệu quả, sáng tạo các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Vì an ninh Tổ quốc”; “Thi đua quyết thắng”,…tăng cường xây dựng, củng cố quốc phòng an ninh ngày càng vững chắc. Tập trung ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

III. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về Thi đua, khen thưởng để công tác thi đua – khen thưởng thực sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hê thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục tạo sự chuyển biến hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền; trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai thi đua – khen thưởng.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua ngắn hạn, theo đợt, chuyên đề nhằm giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó khăn cần giải quyết; khuyến khích, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các lực lượng vũ trang cùng toàn thể nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước tạo khí thế sôi nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

3. Tổ chức tốt việc phát động phong trào thi đua, đăng ký, ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể và cá nhân trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, qua đó phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để biểu dương, tôn vinh khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tiếp tục quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, viên chức không giữ vai trò quản lý, lãnh đạo đạt trên 50%.

4. Duy trì chặt chẽ công tác phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác tổ chức phong trào thi đua, vận động các thành viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tự nguyện, tự giác tham gia phong trào thi đua làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, hiệu quả thiết thực và bền vững.

5. Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp. Bố trí, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị, có năng lực, tinh thần trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

a) Phát động phong trào thi đua và tổ chức đăng ký thi đua:

– Phong trào thi đua được tổ chức trong 01 năm, bắt đầu từ ngày phát động đến 31/12/2022 được chia làm hai đợt như sau:

Đợt 1: Từ tháng 01/2022 đến 30/6/2022 với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh – Mừng sinh nhật Bác”. Các phong trào thi đua tập trung hướng về chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2022); 25 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ (01/01); ngày giỗ tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng (mùng 10/3 âm lịch);  kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2022).

Đợt 2: Từ tháng 7/2022 đến 31/12/2022 với chủ đề “Chào mừng kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2022);  kỷ niệm 131 năm ngày thành lập tỉnh Phú Thọ (08/9/1891-08/9/2022); ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các chỉ tiêu kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025.

b) Sơ kết phong trào thi đua: Tháng 7/2022.

c) Tổng kết phong trào thi đua: Lồng ghép hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, hoàn thành trong Quý I/2023.

Chi tiết văn bản ke hoach phat dong tdyn huyen 2022.pdf

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022❤️️”. Hy vọng qua bài viết “KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-07-01 14:40:58. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền