MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THANH BA HIỆN NAY


Chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Khẳng định về tầm quan trọng của chi bộ, Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”; “Tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”. Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ, “phải quan tâm đến việc xây dựng chi bộ, phải làm cho chi bộ trở thành “bốn tốt”. Vì vậy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một đòi hỏi khách quan mang tính quy luật. Trong mỗi thời kỳ cách mạng khác nhau cần phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đó.

Trong văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI đã nêu lên những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng đồng thời chỉ ra những những mặt hạn chế yếu kém qua nhiều thời kỳ chậm được khắc phục, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém trên một phần là chúng ta chưa nâng cao được chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nếu sinh hoạt của chi bộ bị buông lỏng, qua loa, đại khái, thiếu nội dung chính trị tư tưởng cụ thể, thiết thực thì vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng có nguy cơ bị suy yếu, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên không được phát huy, kỷ luật lỏng lẻo, các hiện tượng tiêu cực nảy sinh và phát triển, mối liên hệ gắn bó giữa Đảng và quần chúng bị suy yếu. Do vậy chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại, phát triển của chi bộ.


Với tầm quan trọng như vậy, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản nhằm hướng dẫn và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Hướng dẫn số 57-HD/BTCTW ngày 16/3/2006 của Ban Tổ chức Trung ương, Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày 6 tháng 7 năm 2018 về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quán triệt chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Huyện ủy Thanh Ba ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai xuống từng đảng bộ. Trên cơ sở đó Đảng bộ thị trấn Thanh Ba đã quán triệt nghiêm túc đến các chi bộ, vì thế công tác sinh hoạt chi bộ đã có bước chuyến biến tích cực. Hiện nay tổng số đảng viên của Đảng bộ thị trấn Thanh Ba là 738 đồng chí, sinh hoạt tại 18 chi bộ, trong đó: 10 chi bộ khu dân cư, 01 chi bộ y tế, 01 chi bộ quỹ tín dụng, 01 chi bộ quân sự, 01 chi bộ công an và 04 chi bộ trường học.

Trong những năm qua, nề nếp sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ thị trấn được duy trì đều đặn, bài bản, nghiêm túc, theo định kỳ hằng tháng. Về nội dung sinh hoạt chi bộ đi vào chiều sâu thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 14-HD/TU ngày 22/3/2019 của Tỉnh ủy Phú Thọ về đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ …, bên cạnh đó đã xây dựng các chuyên đề riêng phù hợp, thống nhất với chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và xuất phát từ nhiệm vụ của khu dân cư, đơn vị. Về hình thức, cơ bản đều có phân công thư ký ghi chép và sử dụng hình thức lấy biểu quyết để ban hành nghị quyết. Công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt chi bộ của chi ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư chi bộ cũng cơ bản được nâng cao. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tương đối tốt. Đảng viên có trách nhiệm hơn trong tham gia phát biểu ý kiến, tham luận, thảo luận tìm giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại. Tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được thực hiện khá tốt. Theo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019, có 100% các chi bộ đều HTTNV; trong đó HTSXNV 16,7%,tiêu biểu như chi bộ 8, chi bộ 10, Chi bộ trường Tiểu học

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đó là: nội dung sinh hoạt chi bộ chưa sâu, chưa được chuẩn bị tốt, tính giáo dục và sự sinh động, hấp dẫn có phần còn hạn chế; tính gương mẫu, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình có phần còn hạn chế, kể cả cấp ủy; việc sinh hoạt tư tưởng để cấp ủy nắm và hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên còn chưa được thực hiện tốt. Đôi khi, trong sinh hoạt, chi bộ bàn những chuyện rất xa xôi, ở tầm vĩ mô nhưng lại ít quan tâm giải quyết những vấn đề thực tế sát sườn của địa phương, cơ quan, đơn vị, của chính đảng viên trong chi bộ. Nghị quyết đề ra chưa cụ thể, vẫn còn trùng lặp, chi uỷ chưa chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, tự phê bình và phê bình chưa thực sự tự giác. Trong chi bộ chưa thật sự đoàn kết và chưa thể hiện rõ tình thương yêu giữa đồng chí, đồng nghiệp với nhau. Chi bộ cũng chưa thể hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên. Từ đó, vai trò hạt nhân của chi bộ, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên chưa được thể hiện rõ nét, ít nhiều làm suy giảm lòng tin của quần chúng đối với Đảng và chính quyền. Chính vì vậy phần nào đó đã ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, trong thời gian tới theo tôi cần tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay.

Thường xuyên quán triệt cho cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ phù hợp đặc điểm tình hình của từng chi bộ, nhất là chi ủy viên, bí thư chi bộ. Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy cần tham mưu đề xuất cấp trên thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, chi ủy để nâng cao năng lực tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ.

Khi sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Bên cạnh đó, đảng viên làm công tác lãnh đạo quản lý, cấp ủy viên phải gương mẫu thực hiện tốt việc sinh hoạt đảng, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo phải chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm.

Hai là, Nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt Chi bộ. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yếu tố đầu tiên đó là chất lượng của đội ngũ chi ủy viên và bí thư chi bộ; qua đại hội phải lựa chọn đội ngũ cấp ủy viên có phẩm chất, năng lực có uy tín và tín nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình; bí thư chi bộ ngoài các tiêu chí nêu trên còn phải thể hiện được vị trí, vai trò của mình trong chi bộ, có thời gian kinh qua công tác đảng, công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Chi bộ phải bố trí lịch sinh hoạt hợp lý; Chi ủy, trước hết là bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời thông báo trước nội dung để đảng viên dự sinh hoạt chuẩn bị ý kiến phát biểu. Chi ủy cần xác định và chọn những việc cụ thể thiết yếu liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên có mặt hạn chế, khuyết điểm.Bên cạnh các nội dung do chi ủy chuẩn bị, chi bộ cần thêm nội dung báo cáo của các đồng chí tổ trưởng tổ đảng và tự đảng viên sẽ đưa ra các biện pháp, giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện,… và sau đó bí thư chi bộ kết luận đưa vào nghị quyết.

Công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cần phải thực hiện kịp thời ngay trong kỳ họp chi bộ lần gần nhất để bảo đảm tính thời sự của thông tin. Tránh tình trạng nghị quyết ban hành đã lâu,song những sự kiện chính trị của quốc tế, đất nước, địa phương mãi sau mới có tài liệu tuyên truyền trong chi bộ. Làm tốt công tác này là chi bộ đã cung cấp kênh thông tin chính thống cho các đảng viên, tránh các thông tin gây nhiễu, từ đó định hướng được dư luận xã hội.

Đối với sinh hoạt chuyên đề, chi bộ cần nghiên cứu chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ, tập trung vào các vấn đề như: xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vấn đề xây dựng đô thị văn minh, công tác vệ sinh môi trường, ATTP; các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên đổi mới theo hướng đa dạng, phong phú, hấp dẫn, thiết thực với tinh thần dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, các đảng viên trong Chi bộ thảo luận, trong đó tập trung đưa ra những nhận xét, đánh giá của cá nhân và đề xuất những giải pháp thiết thực để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đảng.

Trong sinh hoạt phải tạo cho được không khí cởi mở, thân thiện, gần gũi, quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau… bằng việc thực hiện dân chủ trong Đảng, dân chủ ở cơ sở, từ đó chi bộ mới lắng nghe được hết các ý kiến của đảng viên. Có như vậy, cuộc họp chi bộ mới thực sự là đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, đảng viên có cảm giác hứng thú khi đi họp để được đóng góp, được xây dựng, được tôn trọng, được cống hiến trí tuệ của mình cho Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Ba là, Nâng cao chất lượng ra nghị quyết của chi bộ. Nghị quyết phải xác định đúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, gắn với nhiệm vụ của địa phương như:tập trung các nguồn lực để xây dựng đô thị văn minh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu; bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ môi trường sinh thái; giải phóng mặt bằng; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội đoàn thể; giữ vững an ninh trật tự trong các dịp lễ, tết; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; nghị quyết phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và khả năng thực thi được.

Bốn là, Đảng ủy cần duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội dung sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của chi bộ cơ sở; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; xử lý nghiêm những đảng viên, kể cả cấp ủy viên không chấp hành việc sinh hoạt chi bộ mà không có lý do chính đáng…Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên; quan tâm bồi dưỡngnghiệp vụ công tác đảng, cách thức, nội dung sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng. Ngoài ra, Đảng ủy chỉ đạo các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ hàng tháng nghiêm túc về dự sinh hoạt qua đó, kịp thời nắm bắt giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, góp phần ổn định phát triển kinh tế – xã hội ngay tại khu dân cư. Đó cũng là một kênh để cấp ủy thực hiện tốt công tác giám sát của mình tốt hơn

Thực tiễn đã chứng minh, những chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là những chi bộ duy trì thành nền nếp sinh hoạt đúng định kỳ, đúng quy định và nội dung thiết thực, hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ khắc phục được tình trạng như Đ/c Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “Nhạt đảng – chán đoàn – thờ ơ với chính trị” là một yêu cầu cấp thiết hiện nay

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THANH BA HIỆN NAY❤️️”. Hy vọng qua bài viết “MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THANH BA HIỆN NAY” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THANH BA HIỆN NAY [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THANH BA HIỆN NAY” được đăng bởi vào ngày 2022-07-01 10:27:09. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền