Quán triệt, triển khai Kết luận hội nghị văn hóa toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy – TUV, Giám đốc Sở VH,TT&DL truyền đạt, quán triệt và triển khai các nội dung Kết luận của hội nghị Văn hóa toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 24/11/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị văn hoá toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị là sự kiện chính trị – văn hoá quan trọng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Hội nghị đã đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hoá, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hoá, văn nghệ giai đoạn 2021 – 2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hoá của dân tộc, phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị cần tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hoá, giá trị của quốc gia – dân tộc; phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, môi trường văn hoá, đời sống văn hoá; phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hoá là nhân dân; chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hoá, về đạo đức; xây dựng môi trường văn hoá số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Tổng Bí thư cũng đã nêu một số giải pháp để chấn hưng và phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam theo phương hướng nói trên. Trong đó nhấn mạnh phải khắc phục tư tưởng “duy kinh tế”, chỉ tập trung cho kinh tế mà ít quan tâm đến văn hoá. Phải quán triệt nghiêm túc quan điểm “văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”.

Hội nghị thu hút 295 học viên là cán bộ làm công tác văn hóa cấp tỉnh, huyện, xã

Tham dự hội nghị của Sở VH,TT&DL, các giảng viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VH,TT&DL đã truyền đạt, trao đổi một số nội dung chuyên đề quan trọng như: Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về thư viện và phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng; nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về du lịch; hướng dẫn triển khai các biện pháp phục hồi du lịch trong điều kiện thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các Nghị định, Thông tư và cập nhật các văn bản chuyên môn nghiệp vụ thể dục thể thao; hướng dẫn quản lý và hoạt động của nhà văn hoá khu dân cư, quản lý dịch vụ karaoke.

Ấn phẩm “Di sản văn hóa Phú Thọ” được giới thiệu tại hội nghị

Các học viên tham dự đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận kinh nghiệm, cách làm hay trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá; xây dựng đời sống văn hóa ở gia đình, khu dân cư; vận động nhân dân tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể thao ở cơ sở…

Tại hội nghị, Sở VH,TT&DL đã giới thiệu ấn phẩm “Di sản văn hóa Phú Thọ”. Đây là ấn phẩm được các cán bộ làm công tác văn hóa của tỉnh biên soạn trong nhiều năm, giới thiệu về các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Phú Thọ. Đây là ấn phẩm hữu ích giúp cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác văn hóa cấp cơ sở làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn và phát huy di sản của địa phương mình.

Thu Hương

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Quán triệt, triển khai Kết luận hội nghị văn hóa toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Quán triệt, triển khai Kết luận hội nghị văn hóa toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Quán triệt, triển khai Kết luận hội nghị văn hóa toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Quán triệt, triển khai Kết luận hội nghị văn hóa toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” được đăng bởi vào ngày 2022-07-08 01:47:59. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền