Sáp nhập, mở rộng Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án sáp nhập Khu rừng Văn hóa – Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

Trước đó, Tổng cục Lâm nghiệp đã có bước rà soát, thẩm định và thống nhất việc sáp nhập Khu rừng Văn hóa – Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc sáp nhập để nâng cao giá trị, quy mô, tầm ảnh hưởng của Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy các di tích văn hóa – lịch sử đặc biệt cấp quốc gia tại tỉnh Tây Ninh; tạo điều kiện thuận lợi về mặt tổ chức, quản lý, cơ cấu lại ngành lâm nghiệp, thúc đẩy phát triển du lịch về nguồn, sinh thái và tập trung các nguồn lực về tài chính, con người để xây dựng và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

Đồng thời, ổn định và nâng cao đời sống của cộng đồng dân cư vùng nông thôn, biên giới, thông qua chương trình hỗ trợ cộng đồng sống ở vùng đệm của vườn quốc gia.

Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát có tổng diện tích 19.210 ha, nằm trên địa bàn hành chính các xã Tân Bình, Hòa Hiệp, Thạnh Tây và Thạnh Bình (huyện Tân Biên).

Khu rừng Văn hóa – Lịch sử Chàng Riệc có tổng diện tích 10.812 ha nằm trên địa bàn 2 xã Tân Lập và Thạnh Bắc thuộc huyện Tân Biên.

Đặc biệt, khu rừng này trước đây là căn cứ kháng chiến, cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam với các địa danh nổi tiếng như Căn cứ Trung ương Cục miền Nam Việt Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam – Việt Nam…

Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát

Sau khi được sáp nhập, Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát có tổng diện tích 30.022 ha, trong đó vùng đệm của Vườn là 23.500 ha, bao gồm các xã Tân Bình, Tân Lập, Hòa Hiệp, Thạnh Tây, Thạnh Bình và Thạnh Bắc thuộc huyện Tân Biên.

Hai khu rừng sau khi được sáp nhập sẽ là khu bảo tồn mẫu chuẩn về hệ sinh thái rừng dày bán ẩm, đa dạng sinh học đặc trưng của vùng rừng chuyển tiếp giữa Tây Nguyên, miền Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long; góp phần bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử cấp quốc gia; gia tăng độ che phủ của rừng, phát huy các giá trị và tiềm năng của khu rừng về đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch các di tích lịch sử – văn hóa quốc gia đã được Nhà nước xếp hạng (Khu Di tích Trung ương Cục miền Nam, Khu Di tích Lịch sử Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Khu Di tích Lịch sử Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam).

5/5 - (1 bình chọn)
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền