Sở Nội vụ ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và tập thể các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan Sở Nội vụ

Thực hiện quy định của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và tập thể các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan Sở Nội vụ (sau đây gọi tắt là Quy chế). Việc ban hành Quy chế để làm cơ sở đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và tập thể các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan hàng năm; qua đó làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về: Phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực, hiệu quả công tác và triển vọng phát triển của công chức, viên chức trong cơ quan sở Nội vụ; chất lượng, hiệu quả làm việc của các đơn vị thuộc sở.

Quy chế gồm những nội dung cơ bản như: Các nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng; các tiêu chí đánh giá chấm điểm (về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác; tinh thần phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác). Quy chế cũng đặt ra các các tiêu chí để đánh giá, chấm điểm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; năng lực lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết…. Ban hành kèm theo Quy chế là các phụ lục chi tiết để đánh giá chấm điểm, tổng hợp kết quả chấm điểm đối với từng cá nhân, tập thể.

Ảnh minh họa

Các tiêu chí đánh giá, chấm điểm công chức, viên chức được xây dựng trên cơ sở các tiêu chí đề ra trong Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng công chức và Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức ban hành theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 và được chi tiết hóa thành 30 tiêu chí nhỏ và điểm số cho từng tiêu chí nhỏ cụ thể việc chấm điểm được chi tiết, cụ thể.

Quy chế đề ra những nguyên tắc trong đánh giá, chấm điểm đối với công chức, viên chức, như: Đảm bảo dân chủ, khách quan; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công việc được giao và điểm số cụ thể cho từng tiêu chí. Đặc biệt, việc đánh giá, chấm điểm đối với công chức, viên chức đối với công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được giao quản lý, phụ trách và mức xếp loại của Trưởng phòng, đơn vị không cao hơn mức xếp loại của tập thể phòng, đơn vị.

Thang điểm được xây dựng để mỗi các nhân, tập thể đơn vị tự chấm tối đa là 90 điểm. Ngoài ra, khi đánh giá tập thể, cá nhân sẽ xem xét về ý thức trách nhiệm; mức độ rèn luyện; đóng góp… để thưởng điểm cho từng tập thể, cá nhân xứng đáng. Số điểm thưởng tối đa là 10 điểm.

Trên cơ sở thang điểm, Quy chế đã quy định cụ thể tiêu chí về điểm số để xếp loại đối với tập thể và các nhân. Cụ thể, đối với cá nhân để được xếp loại Hoàn thành xuất sc nhiệm vụ, tổng số điểm phải đạt được từ 90 điểm trở lên; số điểm đạt được từ 70 điểm đến 89 điểm xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; số điểm đạt được từ 50 điểm đến 69 điểm xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ; số điểm đạt được dưới 50 điểm hoặc có một trong các tiêu chí như: Theo đánh giá của cấp có thẩm quyền là người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; có trên 50% công việc, nhiệm vụ được giao thực hiện không đảm bảo chất lượng hoặc không đúng thời hạn, tiến độ; trong năm có vi phạm bị xử lý kỷ luật thì bị xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với tập thể, căn cứ để xếp loại theo 2 tiêu chí (Ý thức chính trị, lề lối làm việc và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công việc được giao), được chia thành 8 tiêu chí nhỏ để chấm điểm. Tổng điểm số cũng là thước đo để đánh giá, làm căn cứ xếp loại thi đua./.                                                  

                                                                 Nguyễn Phương Sinh – Phó Chánh văn phòng sở

 

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Sở Nội vụ ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và tập thể các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan Sở Nội vụ❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Sở Nội vụ ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và tập thể các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan Sở Nội vụ” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Sở Nội vụ ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và tập thể các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan Sở Nội vụ [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Sở Nội vụ ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và tập thể các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan Sở Nội vụ” được đăng bởi vào ngày 2022-06-24 17:49:38. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền