Thủ tục cấp lại giấy khai sinh

– Về điều kiện đăng ký lại khai sinh:


+ Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân và chỉ được cấp 01 bản chính Giấy khai sinh khi đăng ký khai sinh, trong trường hợp bị mất Giấy khai sinh bản chính và Sổ hộ tịch không còn lưu giữ được thì đủ điều kiện được đăng ký lại việc sinh (cấp Giấy khai đăng ký lại) theo quy định tại khoản 1,2,3 Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP:


“1.Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại”.


2.Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại”.


3.Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ”.


          – Về thẩm quyền đăng ký lại khai sinh:


 Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.


– Về thủ tục đăng ký lại khai sinh:


 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký lại khai sinh.


          “1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây:


a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;


b) Bn sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;


c) Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chc, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.


2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.


Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.


Trong thi hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và tr li bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.


3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.


4. Trường hợp người yêu cầu có bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp lệ thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời điểm đăng ký lại khai sinh.


5. Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên; riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.


– Về giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh:


Điều 9 Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định:


          Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP gồm:


1. Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ.


2. Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam.


3. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ sau đây là cơ sở để xác định nội dung đăng ký lại khai sinh:


a) Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;


b) Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú;


c) Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, hồ sơ học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận;


d) Giấy tờ khác có thông tin về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân.


Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu trên (nếu có) và cam đoan về việc đã nộp đủ các giấy tờ mình có; chịu trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.


4. Trường hợp giấy tờ của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có thông tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền xác minh


Trường hợp cơ quan công an trả lời không có thông tin thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho người yêu cầu đăng ký lại khai sinh lập văn bản cam đoan về thông tin của cha, mẹ theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này và xác định nội dung khai sinh theo văn bản cam đoan”.


Như vậy, hiện tại Giấy khai sinh bản chính của mẹ anh bị mất, trong trường hợp UBND xã nơi mẹ anh đăng ký khai sinh trước đây không còn lưu giữ được Sổ hộ tịch thì mẹ anh được đăng ký lại khai sinh, mẹ anh có thể nộp hồ sơ đăng ký lại khai sinh tại UBND cấp xã nơi mẹ anh đang thường trú hoặc tại UBND cấp xã nơi mẹ anh đã đăng ký khai sinh trước đây. Về giấy tờ, hồ sơ đăng ký lại khai sinh theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 04/2020/TT-BTP như đã trích dẫn ở trên không yêu cầu công dân phải có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu như: Bằng cấp, Học bạ, Giấy Chứng minh nhân dân… để thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh, hiện tại công dân có những loại giấy tờ nào thì nộp đầy đủ các giấy tờ hiện có, đồng thời công dân phải viết văn bản cam đoan về việc đã nộp đủ các giấy tờ, tài liệu hiện có và phải chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan của mình.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Thủ tục cấp lại giấy khai sinh❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Thủ tục cấp lại giấy khai sinh” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Thủ tục cấp lại giấy khai sinh [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Thủ tục cấp lại giấy khai sinh” được đăng bởi vào ngày 2022-06-21 14:01:55. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền