Thuế suất thuế GTGT | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ

– Tại Mục đ Khoản 3 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn khai thuế đối với người nộp thuế có hoạt động xuất, nhập khẩu uỷ thác hàng hoá, hướng dẫn: 

“đ)Khai thuế đối vơi người nộp thuế có hoạt động xuất, nhập khẩu uỷ thác hàng hóa. 

Người nộp thuế nhận xuất, nhập khẩu ủy thác hàng hóa không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác (trong trường hợp hợp đồng ủy thác không có nội dung ủy thác về thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT thay cho đối tượng ủy thác) nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với thù lao ủy thác được hưởng.” 

Tại Điềm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT, hướng dẫn: 

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải: quốc tế, hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường họp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Tại Điệu 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT, hướng dẫn:

“ Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điêu 10 Thông tư này”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, theo trình bày của độc giả Hoàng Đức, trường hợp Công ty làm dịch vụ giao nhận hàng hóa tại Việt Nam từ nước thứ 3, hoàn thiện các thủ tục về thuế, hải quan xuất đi Trung Quốc thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Công  ty phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất GTGT là 10% theo quy định.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Thuế suất thuế GTGT | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Thuế suất thuế GTGT | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Thuế suất thuế GTGT | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Thuế suất thuế GTGT | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ” được đăng bởi vào ngày 2022-07-08 00:37:51. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền