Trách nhiệm và sự nêu gương

Quần chúng chỉ quý những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước… Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã.

Gương mẫu về đạo đức là gương mẫu về hành động. Nói đi đôi với làm là những vấn đề cơ bản của đạo đức cách mạng, đạo đức cán bộ, đảng viên. Việc làm gương của đảng viên phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh và điều có ý nghĩa đối với người đảng viên là tinh thần tự giác, tự nguyện.

Tháng 2 năm 1967, trong một lần đến thăm tỉnh Hà Tây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói chuyện với cán bộ của tỉnh và nêu rõ: “Ðảng không bắt buộc ai vào Ðảng cả. Vào thì có nhiệm vụ, có trách nhiệm của đảng viên, nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào”. Ðiều đó có nghĩa, đảng viên phải là người tự giác hành động theo tôn chỉ, mục đích của Ðảng.

Trước hết là gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Người đảng viên nói và làm theo nghị quyết của Ðảng thể hiện ở việc phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động của Ðảng và ra sức học tập, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Người đảng viên làm công tác đảng hoặc được Ðảng phân công làm việc, công tác trong các tổ chức khác đều phải gương mẫu trong các sinh hoạt của tổ chức, gắn mình trong phong trào thi đua, nêu cao ý thức đảng viên; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội.

Gương mẫu cũng đòi hỏi người đảng viên phải biết hy sinh. Trong đấu tranh giải phóng dân tộc thì hy sinh cả tính mạng, xương máu cho cách mạng. Còn trong hòa bình xây dựng đất nước để chiến thắng nghèo nàn,  lạc hậu đòi hỏi sự  gương mẫu hy sinh về nhiều mặt.

Ðó là nhường thuận lợi cho đồng chí, nhận phần khó về mình trong công việc hằng ngày ở cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, trường học…, biết rằng việc đó tốn kém thời gian, công sức hơn, quyền lợi ít hơn. Hoặc tự nguyện nhận các công việc khó khăn ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần cùng cơ sở, đồng bào ở những nơi đó  thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng trong điều kiện sinh hoạt vật chất, văn hóa, tinh thần còn nghèo, còn nhiều khó khăn đối với bản thân và gia đình mình.

Hoặc người đảng viên nêu gương và vận động mọi người trong việc ủng hộ tiền của, công sức giúp đỡ nạn nhân chiến tranh, đồng bào vùng lũ lụt, nhường cơm, xẻ áo, xóa nhà dột nát, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, thực hiện đúng quy định của Ðảng và luật pháp Nhà nước, thực hiện đạo lý “lá lành đùm lá rách”, phát huy truyền thống “thương người như thể thương thân”.

Người đảng viên cần xây dựng gia đình mình thành gia đình văn hóa. Gia đình đảng viên là một gia đình gương mẫu, mới tạo điều kiện tốt để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bởi lẽ, gia đình đảng viên không gương mẫu trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước thì đảng viên ấy nói không ai nghe và như thế còn lãnh đạo sao được. Ví thử đảng viên làm công tác thuế vụ, mà gia đình trốn lậu thuế thì đi thu thuế sao được…

Một gia đình văn hóa có nhiều tiêu chí, biểu hiện ở nhiều mặt và đảng viên thật sự là tấm gương tiêu biểu thì có vai trò quyết định trong việc xây dựng gia đình gương mẫu. Người đảng viên muốn làm được trách nhiệm lãnh đạo của Ðảng giao thì trước hết phải xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc, hòa thuận, tiến bộ; thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách, đường lối của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng gia đình gương mẫu là quyền lợi và trách nhiệm của đảng viên đối với gia đình và đất nước.

Sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở cửa, hội nhập đang đặt ra những yêu cầu bức thiết đòi hỏi người đảng viên phải nâng cao trách nhiệm xây dựng gia đình mình trở thành những gia đình gương mẫu, cùng với sự gương mẫu, hy sinh của bản thân.

Hiện nay, một bộ phận đảng viên, kể cả một số là cán bộ, công chức kém tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không thật thà tự phê bình và phê bình, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói nhưng không làm, nói một đằng làm một nẻo đã bị pháp luật xử lý và bị kỷ luật về Ðảng. Những tệ nạn tham ô, lãng phí, tha hóa đạo đức… đã gây nên những bất bình trong nhân dân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, với Nhà nước, tổn hại quan hệ Ðảng với nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến việc xây dựng đời sống đạo đức lành mạnh của cán bộ, đảng viên và xã hội, tác hại rất lớn đối với danh hiệu của người đảng viên và sự nghiệp của Ðảng, của dân trong giai đoạn hiện nay.

Ðể mỗi đảng viên thật sự gương mẫu cho quần chúng, nhân dân noi theo, Ðảng ta phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với yêu cầu hàng đầu là giáo dục những phẩm chất đạo đức mới theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải  gắn liền quá trình phấn đấu rèn luyện lâu dài, bền bỉ của cán bộ, đảng viên và mỗi đảng viên cần nêu gương về đạo đức, tu dưỡng đạo đức cách mạng suốt đời. Cán bộ, đảng viên cần thường xuyên học tập có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức cách mạng, các nghị quyết của Ðảng về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nâng cao nhận thức tư tưởng, năng lực hoạt động thực tiễn.

Trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy cần thật sự mở rộng và phát huy dân chủ, nghiêm túc tự phê bình, phê bình,  ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên thật sự tự giác rèn luyện, gương mẫu trong mọi việc, gắn bó với dân và vì dân. Ðồng thời cấp ủy các cấp coi trọng việc nâng cao chất lượng và hiệu lực kiểm tra đảng viên và tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên. Có những chế tài cụ thể trong chống tham nhũng, lãng phí để khắc phục có hiệu quả sự thoái hóa, biến chất của đảng viên, nhất là đảng viên giữ các trọng trách ở các ngành, các cấp.

Một khi kiểm tra phát hiện ra những yếu kém, thoái hóa biến chất, vi phạm pháp luật và Ðiều lệ Ðảng của đảng viên, cán bộ, tổ chức đảng thì kiên quyết xử lý và xử lý nghiêm minh, công bằng, đúng người, đúng tội. Ðồng thời, biểu dương khen thưởng kịp thời những người hăng say công tác, có đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu, nêu cao danh hiệu đảng viên và xây dựng gia đình văn hóa, tạo ra khí thế phấn khởi, quyết tâm cao cho mọi đảng viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quyết tâm đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống.

(Nguồn NDĐT)

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Trách nhiệm và sự nêu gương❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Trách nhiệm và sự nêu gương” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Trách nhiệm và sự nêu gương [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Trách nhiệm và sự nêu gương” được đăng bởi vào ngày 2022-06-26 21:45:47. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền